e-mail: dzialnauki@pib-nio.pl

 

Kierownik Działu Nauki
mgr Dorota Kiełczewska

tel.: 22 546 23 06
e-mail: dorota.kielczewska@pib-nio.pl

 

mgr Anna Piechutowska

tel.: 22 546 32 06
e-mail: anna.piechutowska@pib-nio.pl

 

Monika Oleksińska

tel.: 22 546 28 78
e-mail: monika.oleksinska@pib-nio.pl

 

Elżbieta Przybysz

tel.: 22 546 27 34
e-mail: elzbieta.przybysz@pib-nio.pl

 

Justyna Nargiełło

tel.: 22 546 28 78
e-mail: justyna.nargiello@pib-nio.pl

 

Sekretariat Rady Naukowej

mgr Anna Piechutowska

tel.: 22 546 32 06
e-mail: radanaukowa@pib-nio.pl

Sekretariat Komisji ds. Przewodów Doktorskich

Elżbieta Przybysz

tel.: 22 546 27 34
e-mail: elzbieta.przybysz@pib-nio.pl

Dział Nauki wspomaga działalność komórek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie prowadzonej przez nie działalności naukowo-badawczej, tj:

1) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem rocznego Planu Naukowego oraz corocznej oceny realizacji Planu Naukowego Instytutu;

2) gromadzenie dokumentacji do sprawozdań Dyrektora z działalności naukowej Instytutu;

3) przygotowywanie sprawozdań i raportów dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia i innych jednostek administracji państwowej w zakresie zadań Działu Nauki;

4) prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych;

5) obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej;

6) przygotowanie dokumentacji do oceny parametrycznej Instytutu;

7) dokonywanie okresowej oceny indywidualnego dorobku naukowego pracowników naukowych Instytutu;

8) obsługa administracyjna i techniczna postępowań konkursowych na stanowiska naukowe w Instytucie;

9) administracja systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;

10) pomoc administracyjno-techniczna w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację grantów krajowych i zagranicznych;

11) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji prowadzonych projektów badawczych;

12) obsługa administracyjna grantów wewnętrznych Instytutu;

13) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w Instytucie;

14) współpraca z Biblioteką w zakresie nadzorowania utworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bazy PBN (Polska Bibliografia Naukowa);

15) obsługa zamówień odczynników w ramach grantów wewnętrznych, zewnętrznych i działalności statutowej Instytutu;

16) współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.