PR28_P1.W2_IR3.W4_F1_W2_Wniosek-dokumentacja-medyczna
Pacjent, który chce uzyskać dokumentację medyczną proszony jest o osobiste zgłoszenie się w celu złożenia wniosku do Działu Obsługi Pacjenta:

 • przy ul. W. K. Roentgena 5 – Sekcja Obsługi Rejestracyjnej i Korespondencji wejście A poziom – 1, za portierem schodami w dół, pokój 004 (za kasą) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
 • przy ul. W. K. Roentgena 5 – Punkt Informacyjny wejście A od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.35,
 • przy ul. Wawelskiej 15 do Rejestracji  – od poniedziałku  do  piątku  w godz.8.00 – 15.00

Wniosek można również złożyć telefonicznie pod numerem telefonu:

 1. ul. Wawelska 15: 22 570 92 90,
 2. ul. Roentgena 5: 22 546 21 98 lub 22 546 20 07.

Wniosek można przesłać faksem z dopiskiem – Sekcja Korespondencji:

 • ul. W.K. Roentgena 5 na nr 22 546 21 98,
 • ul. Wawelska 15 na nr 22 822 24 29.

Ponadto istnieje możliwość przesłania skanu wniosku mailem na adres sekcjakorespondencji@pib-nio.pl

 

Wniosek może być złożony przez inną osobę, niemniej jednak odebrać dokumentację może jedynie Pacjent lub osoba wskazana przez Pacjenta w oświadczeniu. Po złożeniu wniosku inną drogą niż osobiście w siedzibie Centrum Onkologii-Instytucie, wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia, czy wniosek dotarł do Sekcji Obsługi Rejestracyjnej i Korespondencji: Wnioski złożone telefonicznie, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem, e-mailem zostaną zrealizowane po uprzedniej weryfikacji pacjenta lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji. Pacjent zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane personalne. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, po weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentu tożsamości.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

oraz w miarę możliwości technicznych:
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wybrane wyniki badań),
5) na informatycznym nośniku danych (diagnostyka obrazowa).

Odbiór dokumentacji medycznej
1) W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.

 • Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej. Można go pobrać w Dziale Obsługi Pacjenta, jak również dostępny jest on na stronie internetowej Centrum Onkologii w zakładce Dla pacjentów → Udostępnianie Dokumentacji Medycznej.

2) Osoby niepełnosprawne mogą odebrać wcześniej wnioskowaną dokumentację medyczną w punkcie informacyjnym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu odbioru – telefon 22 546 32 70.

Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach: 8.00 -15.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych ustanowionych zarządzeniem przez Dyrektora Centrum Onkologii).

Odpłatność:
Opłata za wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,32 zł PLN brutto za stronę z historii.
Przy osobistym odbiorze kopii dokumentacji medycznej opłatę należy uregulować w kasie Centrum Onkologii-Instytutu . Opłaty nie pobiera się:

 1. od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii/wydruku (osoby upoważnione przez pacjenta do dokumentacji medycznej nie są zwolnione z opłat),
 2. od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 3. w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 4. od pacjentów posiadających kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych za udostępnienie dokumentacji w zakresie leczenia onkologicznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta możliwy jest wgląd w dokumentację medyczną w siedzibie Instytutu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Udostępnienie kopi dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny odmowy.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z punktem informacyjnym przy ul. W. K. Roentgena 5 – tel. 22 546 32 70,
z sekcją korespondencji przy ul. W.K. Roentgena 5 – tel. 22 546 20 07 lub 22 546 21 98 oraz przy ul. Wawelskiej 15 tel. 22 570 92 90 w godzinach 8.00-14.30.

WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH ORAZ KLISZACH RTG DOSTĘPNE SĄ:
W ZAKŁADZIE RADIOLOGII I (przy ul. W.K Roentgena 5) – INFORMACJA 22 546 22 81, 22 546 22 85,
W ZAKŁADZIE RADIOLOGII II (przy ul. Wawelskiej 15) – INFORMACJA 22 57 09 181.

 

 

Pliki do pobrania
  pobierz wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia w NIO-PIB
  Upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej