Pacjent, który chce uzyskać dokumentację medyczną proszony jest o osobiste zgłoszenie się w celu złożenia wniosku do Działu Obsługi Ambulatoryjnej i Rejestracji:

  • przy ul. W. K. Roentgena 5 – Punkt Informacyjny wejście A od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
  • przy ul. Wawelskiej 15 do rejestracji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Wniosek można również złożyć telefonicznie pod numerem telefonu,

  1. Wawelska 15: 22 570 92 90,
  2. Roentgena 5: 22 546 20 00.

Wniosek można przesłać faksem z dopiskiem – Sekcja Korespondencji:

  • W.K. Roentgena 5 na nr 22 546 33 00,
  • Wawelska 15 na nr 22 822 24 29.

Ponadto istnieje możliwość przesłania skanu wniosku mailem na adres sekcjakorespondencji@pib-nio.pl

 

WYDRUKI WYNIKÓW BADAŃ PACJENT MOŻE ODEBRAĆ W PUNKCIE INFORMACYJNYM.

Wniosek może być złożony przez inną osobę, niemniej jednak odebrać dokumentację może jedynie Pacjent lub osoba wskazana przez Pacjenta w oświadczeniu. Po złożeniu wniosku inną drogą niż osobiście w siedzibie Narodowego Instytutu Onkologii, wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia, czy wniosek dotarł do Sekcji Rejestracji i Ruchu Chorych: Wnioski złożone telefonicznie, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem, e-mailem zostaną zrealizowane po uprzedniej weryfikacji pacjenta lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji. Pacjent  zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane personalne. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, po weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentu tożsamości.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

a) Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

5) na informatycznym nośniku danych.

Odbiór dokumentacji medycznej

1) W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.

a) Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej. Można go pobrać w Dziale Obsługi Ambulatoryjnej i Rejestracji, jak również dostępny jest on na stronie internetowej Narodowego Instytutu Onkologii w zakładce Dla pacjentów → Udostępnianie Dokumentacji Medycznej.

2) Osoby niepełnosprawne mogą odebrać wcześniej wnioskowaną dokumentację medyczną w Punkcie Informacyjnym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu odbioru – telefon 22 546 20 43.

Kopia dokumentacji medycznej przygotowana na życzenie pacjenta przechowywana jest przez okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, jednakże nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. W przypadku potrzeby otrzymania dokumentacji medycznej po upływie określonego wyżej terminu należy ponownie złożyć wniosek w celu udostępnienia kserokopii dokumentów. Jednocześnie prosimy o terminowe odbieranie kserokopii wnioskowanej dokumentacji medycznej. Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach: 8.00 -15.00  od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych ustanowionych zarządzeniem przez Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii).

Odpłatność:

Opłata za wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,44 zł PLN brutto za stronę z historii.

Przy osobistym odbiorze kopii dokumentacji medycznej opłatę należy uregulować w kasie Narodowego Instytutu Onkologii . Opłaty nie pobiera się:

  1. od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii/wydruku (osoby upoważnione przez pacjenta do dokumentacji medycznej nie są zwolnione z opłat),
  2. od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  3. w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  4. od pacjentów posiadających kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych za udostępnienie dokumentacji w zakresie leczenia onkologicznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta możliwy jest wgląd w dokumentację medyczną w siedzibie Instytutu po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu.

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny odmowy.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym przy ul. W. K. Roentgena 5 – tel.  22 546 20 43 lub Infolinią NIO-PIB – tel. 22 546 20 00 oraz Sekcją Rejestracji przy ul. Wawelskiej 15 – tel. 22 570 92 90 w godzinach 8.00-14.30.

 

WYDRUKI WYNIKÓW BADAŃ MOŻNA ODEBRAĆ:

W PUNKCIE INFORMACYJNYM (przy ul. W.K Roentgena 5),

W REJSTRACJI (przy ul. Wawelskiej 15).

 

WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH ORAZ KLISZACH RTG DOSTĘPNE SĄ:

W ZAKŁADZIE RADIOLOGII I (przy ul. W.K Roentgena 5) – INFORMACJA 22 546 22 81, 22 546 22 85,

W ZAKŁADZIE RADIOLOGII II (przy ul. Wawelskiej 15) – INFORMACJA 22 57 09 181.

 

Pliki do pobrania
  pobierz wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia w NIO-PIB
  Upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej