Struktura Pracowni: 

Pracownia Inżynierii Komórkowej, Pracownia Biologii Komórki Macierzystej, Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, Laboratorium Diagnostyczne, Laboratorium Cytometrii Przepływowej, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej.

Kierownik Pracowni:

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda

Pracownia powstała na bazie dawnego Zakładu Inżynierii Komórkowej. Prowadzi obecnie badania translacyjne w dziedzinie zastosowań komórek macierzystych w regeneracji tkanek, w tym u chorych po terapii przeciwnowotworowej, ze szczególnym uwzględnieniem komórek pozyskiwanych od dorosłych dawców w układach auto- lub allogenicznym.

Projekty badawcze

W ostatnich trzech latach zrealizowano trzy zewnętrzne projekty naukowo-badawcze (granty), rozpoczęto realizację trzech kolejnych (STRATEGMED NCBiR, PBS II NCBIR i OPUS 6 NCN).

  • Opracowanie modelu implantu zasiedlanego komórkami macierzystymi dla rekonstrukcji twarzoczaszki u chorych onkologicznych.
  • Opracowanie metody pozyskiwania i scharakteryzowanie mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej człowieka i zwierząt doświadczalnych.
  • Rozpoczęcie i kontynuowane (we współpracy z innymi klinikami) trzech badań klinicznych z wykorzystaniem komórek macierzystych do terapii.
  • Badanie zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych w rekonstrukcji piersi u pacjentek onkologicznych, w leczeniu uszkodzeń układu kostno-stawowego oraz w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane.

Działalność usługowo-kliniczna

Izolacja, preparatyka, badanie, bankowanie i udostępnianie komórek krwiotwórczych dla celów przeszczepień klinicznych oraz monitorowanie przebiegu mobilizacji do krwi komórek szpiku pacjentów leczonych przeszczepem autologicznym. Pracownia dysponuje laboratorium diagnostycznym akredytowanym w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych i bankiem komórek i tkanek posiadającym zezwolenie Ministerstwa Zdrowia na izolowanie, przetwarzanie i przechowywanie komórek macierzystych do celów klinicznych.