Sekretariat Konsultacyjny
Tel. 22546 22 86, Fax. 22546 23 77
e-mail: sekretariatkonsultacyjny@coi.pl
Sekretariat Histopatologiczny
Tel. 22546 27 06, Fax. 22546 32 55
e-mail: sekretariathistopatologiczny@coi.pl

 
Specjaliści ds. administracji:

lic. Bogusława Kwiatkowska, Justyna Korzeniewska, mgr Urszula Mioduszewska, mgr Urszula Nawrot-Gurne , Danuta Rdzanek, mgr Marcin Rosiński, mgr Elżbieta Śmiełowska-Solak, mgr Maja Tomczyk, Edyta Wdowczyk, mgr Renata Wożniak, mgr Małgorzata Wrzosek

Statystycy medyczni:

Wiesława Czerepińska, Lidia Pluta, Wanda Sabak, Dorota Szmit, Hanna Wichrowska, mgr Agnieszka Wojtasiak

Specjalista ds. informatyki:

 

Sekcja Organizacyjno-Administracyjna wypełnia całokształt zadań administracyjnych, a także zajmuje się szerokim zakresem różnego rodzaju spraw organizacyjnych, które zapewniają codzienną działalność Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej i koordynują prace poszczególnych Pracowni Zakładu. Priorytetem działalności Sekcji jest również współpraca z pozostałymi strukturami Zakładu w celu zapewnienia sprawnego obiegu materiału biologicznego gwarantującego wysokospecjalistyczną diagnostykę patomorfologiczną, zarówno histopatologiczną, konsultacyjną, jak i z zakresu badań genetycznych. Do najważniejszych zadań administracyjnych należą: opracowywanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu, prowadzenie obiegu dokumentów pomiędzy Pracowniami Zakładu i innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Onkologii-Instytutu, opracowywanie i nadzór merytoryczny nad planami zakupowymi i prawidłową ich realizacją. Sekcja Organizacyjno-Administracyjna realizuje prace z zakresu uaktualniania obowiązujących procedur i umów na wykonywanie badań diagnostycznych, opracowywania dokumentacji konkursowej na świadczenia medyczne z zakresu działalności Pracowni Zakładu. Wykonuje i odpowiada za prowadzenie statystyk i rozliczeń wykonywanych badań na rzecz Klinik Centrum Onkologii-Instytutu i kontrahentów zewnętrznych. W ramach tego zadania przygotowywane są comiesięczne raporty z ilości wykonywanych procedur medycznych przez poszczególne Pracownie ZPiDL, Odnośnie spraw pracowniczych Sekcja Organizacyjno-Administracyjna odpowiada za bieżącą kontrolę i aktualizację zakresów obowiązków pracowników, kart oceny ryzyka zawodowego i instruktaży stanowiskowych, jak również za monitorowanie i kierowanie pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie. Pracownicy Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej prowadzą sprawy kadrowe Pracowników Zakładu odnośnie grafików czasu pracy oraz urlopów. Działalność organizacyjna Sekcji realizowana jest na wielu płaszczyznach. Należy tu wymienić w pierwszej kolejności działalność sekretariatów medycznych: histopatologicznych i konsultacyjnych, jak również punktów rejestracji badań i pacjentów. W sferze zadań organizacyjnych pozostaje również organizowanie i nadzór nad szkoleniami, organizowanie działalności biurowej, zebrań i narad. W ramach Sekcji prowadzone są prace związane z administrowaniem urządzeń informatycznych (biurowych i laboratoryjnych – linia technologiczna „workflow”).