Sekretariat: lic. Bogusława Kwiatkowska
Tel. 22546 27 26
Fax. 22546 29 84
e-mail: patologia@coi.waw.pl

 

Pracowania Patologii Narządowej obejmuje zespół doświadczonych lekarzy specjalistów patomorfologów ukierunkowanych na patomorfologię onkologiczną i diagnozujący szeroki zakres nowotworów z uwzględnieniem najwyższej jakości oraz spersonalizowania rozpoznań dla pacjentów. Diagnostyka nowotworów opiera się w pierwszym etapie na badaniach histopatologicznych i cytologicznych, które zazwyczaj są uzupełnione szerokim panelem najnowocześniejszych technik badawczych takich jak immunohistochemia, cytometria przepływowa oraz genetyka molekularna.Ich ocena ma znaczenie w określaniu czynników prognostycznych i predykcyjnych, co jest niezbędne w planowaniu nowoczesnego leczenia.W procesie diagnostycznym uwzględniona jest ścisła współpraca z Klinikami Narządowymi Centrum Onkologii- Instytutu w ramach spotkań interdyscyplinarnych oraz współpraca z Pracownią Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów i Pracownią Cytometrii Przepływowej.Specjaliści patomorfolodzy świadczą również usługi konsultacyjne(tzw. secondopinion).Od wielu lat Zakład Patologii COI w Warszawie jest uznanym przez patomorfologów w Polsce ośrodkiem referencyjnym. W ubiegłym roku wykonano ponad 5 000 konsultacjiszczególnie trudnychdiagnostycznie przypadków nowotworów. Pracownia posiada licencję Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP) i realizuje diagnostykę chorób nowotworowych w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. WHO, CAP i NCCN.Patomorfolodzy pracują w zespołach tematycznych analogicznych do istniejących w COI Klinik Narządowych obejmujących nowotwory: piersi, tkanek miękkich, kości i czerniaki, nowotwory układu pokarmowego, płuca i klatki piersiowej, układu chłonnego, głowy i szyi, endokrynne, układu moczowego, narządów płciowych kobiecych oraz układu nerwowego.Zapraszamy do zapoznania się specyfiką działalności poszczególnych zespołów narządowych.

 

Nowotwory piersi

Zespół:

lek. med. Joanna Barańska , dr n. med. Wojciech Olszewski, lek. med. Joanna Owczarek

Zespół z dużym doświadczeniem zdobywanym w Polsce i za granicą prowadzi jedną z największych w Polsce kompleksową diagnostykę dedykowaną patologii piersi obejmującą ponad 360 konsultacji i około 4000 badań wewnętrznych rocznie. Oferujemy pacjentom szybką diagnostykę nowotworów piersi z wykorzystaniem dużego panelu markerów immunohistochemicznych, w tym ocenę czynników predykcyjnych i prognostycznych w raku piersi – receptorów estrogenowych, progesteronowych, HER2/Neu i Ki67/MIB1 oraz ustalenie podtypów biologicznych wg zaleceń z StGallen. W przypadkach z niejednoznacznym wynikiem immunohistochemicznym HER2/Neu oceniamyamplifikację genu HER2 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ(FISH,fluorecent in situ hybridization). Forma wszystkich wyników badań patomorfologicznych jest zgodna z zaleceniami PTP, które przyjęło w tym względzie standardy CAP– odpowiednika PTP w Stanach Zjednoczonych. Diagnostyka prowadzona jest w kontekście całościowej opieki nad pacjentem – rozpoznania są konsultowane na cyklicznych spotkaniach zespołu obejmującego patomorfologa, onkologa klinicznego, chirurga i radiologaw ramach BreastCancer Unit. Oprócz usług diagnostycznych, nasi patolodzy są wykonawcami badań naukowych i grantów dotyczących czynników predykcyjnych w raku piersi. Są współautorami zaleceń PTP w postępowaniu diagnostycznym w nowotworach piersi. Prowadzą działalność edukacyjną w ramach kursów CMKP oraz kursów międzynarodowych.

 

Nowotwory tkanek miękkich, kości i czerniaki

Zespół:

lek. med. Marcin Ligaj, lek.med. Agnieszka Turowicz, dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewiczlek. med. Michał Wągrodzki, dr n. med. Piotr Wiśniewski

Zespół zajmuje się kompleksową diagnostyką nowotworowych zmian skórnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian melanocytarnych, w tym czerniaka oraz stosunkowo rzadko występujących nowotworów tkanek miękkich i kości. W naszej codziennej praktyce posługujemy się szerokim panelem odczynów immunohistochemicznych, w tym rzadko dostępnymi przeciwciałami takimi jak: MDM2, STAT-6, FLI-1, INI-1, TFE-1, TFE-3, SOX-9, HHV-8, ETV-4 czy CCNB3. We współpracy z Pracownią Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów wykorzystujemy w diagnostyce szeroki panel badań molekularnych. Kwalifikujemy odpowiednio wybrane przypadki do badań FISH z sondami: SYT/SS18 w mięsakach maziówkowych, EWSR1 m.in. w mięsakach Ewinga, DDIT3 (CHOP) w myxoidliposarcoma, FOXO1 w rhabdomyosarcomaalveolare oraz w kierunku rearanżacjiCOL1A1-PDGFB w dermatofibrosarcomaprotuberans. Dodatkowo zlecamy badania mutacji genów C-KIT/PDGFRA w celu określenia czynników prognostycznych i predykcyjnych w guzach podścieliskowych przewodu pokarmowego, BRAF i N-RAS w czerniaku oraz H3F3A w guzach olbrzymiokomórkowych kości.Panel immunohistochemiczny oraz spektrum badań molekularnych są stale poszerzane, aby sprostać wyzwaniom trudnej diagnostyki nowotworów tkanek miękkich i kości.
Żadne dodatkowe badanie nie zastąpi jednak naszego doświadczenia, wynikającego z diagnostyki dużej liczby przypadków własnych (ok. 3000 rocznie) oraz konsultacyjnych (ok. 1000 rocznie).Staramy się, aby każdy przypadek był oceniony indywidualnie i kompleksowo. Z tego powodu zespół ściśle współpracuje z Kliniką Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków. Organizujemy regularnie posiedzenia kliniczno-patomorfologiczne oraz jesteśmy aktywnymi uczestnikami cotygodniowych spotkań kliniczno-radiologicznych. Zdajemy sobie sprawę, że do prawidłowej diagnostyki konieczna jest ścisła współpraca lekarza patomorfologia, onkologa, chirurga onkologicznego, radiologa i radioterapeuty.W diagnostyce trudnych przypadków z chęcią służymy pomocą naszym Kolegom i Koleżankom z innych Zakładów Patomorfologii.
Oprócz diagnostyki aktywnie uczestniczymy w krajowych i zagranicznych badaniach klinicznych oraz naukowych z zakresu nowotworów tkanek miękkich, kości i czerniaka. Odbyte kursy krajowe i zagraniczne z zakresu nowotworów tkanek miękkich i kości m.in. w Maastricht, Leiden, Madrycie i Bazylei pozwoliły nam na poznanie najnowszych osiągnięć wiedzy z zakresu diagnostyki tych nowotworów oraz konsultację trudnych przypadków.

 

Nowotwory układu pokarmowego

Zespół:

lek. med. Małgorzata Lenarcik, lek. med. Małgorzata Malinowska, dr hab. n. med. Andrzej Mróz, dr hab. n. med. Janina Orłowska

Zespół świadczy kompleksowe usługi konsultacyjne i diagnostyczne w zakresie gastropatologii – ocenia rocznie około 7 500 biopsji endoskopowych przewodu pokarmowego i biopsji gruboigłowych wątroby oraz materiały chirurgiczne obejmujące tematycznie szerokie spektrum zapalnych i nowotworowych chorób przewodu pokarmowego. Zapewniamy badania konsultacyjne najtrudniejszych materiałów gastroenterologicznych pochodzących z terenu całego kraju. Średnio rocznie konsultujemy około 460 przypadków.Na życzenie klinicystów, w rakach sporadycznych jelita grubego, wykonujemy immunohistochemiczne oznaczenia ekspresji receptora EGFR oraz oznaczenie mutacji KRAS i NRAS oraz BRAF we współpracy z Pracownią Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów. W dziedzicznym zespole raka jelita grubego wykonujemy oznaczenia immunohistochemiczne w kierunku oceny niestabilności mikrosatelitarnej. Zakład stanowi także ośrodek referencyjny oceny statusu receptora HER2 w raku żołądka (badania immunohistochemiczne i molekularne).
Zespół wraz z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP bierze udział w ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego oraz w Rejestrze Przełyku Barretta.
Członkowie zespołu są uznanymi w kraju ekspertami w dziedzinie diagnostyki gastropatologicznej oraz wykładowcami w ramach licznych szkoleń i kursów. Prowadzony przez nich kurs dotyczący histopatologii przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby jest wysoko oceniony przez studia podyplomowe CMKP. Gastropatolodzy są członkami Europejskiego Towarzystwa Patologii (w tym Grupy Roboczej Przewodu Pokarmowego działającej w ramach ESP), Europejskiego Towarzystwa Choroby Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego ECCO (AM) oraz Polskiego Towarzystwa Patologów. Badania naukowe obejmują m.in. ocenę spersonalizowanych markerów nowotworowych w diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego, patogenezę chorób zapalnych jelit oraz zmiany i diagnostykę zmian przedinwazyjnych w przełyku Barretta.

 

Nowotwory płuca i klatki piersiowej

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski, lek. med. Joanna Owczarek, lek. med. Michał Wągrodzki,dr n. med. Piotr Wiśniewski, lek.med. Klara Zakrzewska,

Zespół zajmuje się cytologiczną i histopatologiczną diagnostyką nowotworów płuc, opłucnej oraz guzów śródpiersia. Diagnostyka prowadzona jest w kontekście całościowej opieki nad pacjentem – rozpoznania są konsultowane na cotygodniowych spotkaniach zespołu obejmującego patomorfologa, onkologa klinicznego, torakochirurga, radiologa i radioterapeutę. Szczególnie pilne przypadki omawiane są na bieżąco dzięki ciągłej współpracy patologów i klinicystów. Rocznie diagnozujemy około 1 500 przypadków, diagnostyka konsultacyjna to około 200 rozpoznań rocznie. Diagnostyka histopatologiczna/cytologiczna i immunohistochemiczna realizowana zgodnie ze standardami klasyfikacji WHO 2015 obejmuje również badania podstawowych czynników predykcyjnych w raku płuca: ocenę mutacji EGFR,rearanżacjiALK oraz ekspresji PD-L1 (klony 22C3, SP263). Członkowie zespołu aktywnie uczestniczą w konferencjach Polskiej Grupy Raka Płuca oraz posiadają eksperckie doświadczenie w diagnostyce ww. nowotworów –prof. Włodzimierz Olszewski jest współautorem najnowszej klasyfikacji nowotworów płuc Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego

Zespół:

dr n. med. Beata Gierej, prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek, dr n. med. Grzegorz Rymkiewicz, dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz,prof. dr hab. n. med. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska

Największy w Polsce zespół hematopatologówoferuje zintegrowaną diagnostykę nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego – wykonuje ponad 1 200 badań rocznie i ponad 1 000 badańkonsultacyjnych. Członkowie zespołu są uznanymi w kraju ekspertami w dziedzinie diagnostyki hematopatologicznej. Lekarze klinicyści otrzymują kompleksowy raport zawierający szczegółowe informacje diagnostyczne i prognostyczne obejmujący badania immunofenotypowe i molekularne/ genetyczne.W diagnostyce różnicowej stosujemy szeroki wachlarz około 200 przeciwciał monoklonalnych. Stosujemy systematyczną ocenę porównawcząpoprzednich i aktualnych badań w celu oceny postępu choroby i odpowiedzi na leczenie. Przy formułowaniu rozpoznań bierzemy pod uwagę obraz kliniczny i historię choroby pacjenta. To podejście jest szczególnie ważne w diagnostyce nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego, ze względu na skomplikowane algorytmy diagnostyczne niezbędne do zastosowania aktualnej klasyfikacji WHO. Udzielamy porad telefonicznych dla lekarzy w celu omówienia kompleksowej interpretacji i implikacji klinicznych diagnozy.
Nasi patomorfolodzy są aktywnymi członkami i pełnią funkcje organizacyjne w krajowych i zagranicznychstowarzyszeniach naukowych zajmujących się hematopatologią m.in. Sekcji Hematopatologii Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, EuropeanAssociation for Haematopathology, EuropeanBoneMarrowWorkingGroup, EuropeanMantle Cell Lymphoma Network,EuropeanHematologyAssociation.Członkowie zespołu systematycznie aktualizują wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie hematopatologii na licznych kursach, konferencjach i stażach zagranicznych.Posiadają liczne publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach.
Zaangażowanie w edukację obejmuje wykłady na licznych kursach specjalizacyjnych CMKP dla onkologów, hematologów, hematopatologów i patomorfologów. Cyklicznie organizujemy warsztaty dla hematopatologówLymphoma Forum of Excellence Pathology,dotyczące aktualizacji najnowszych osiągnięć teoretycznych i praktycznych w tej dziedzinie.

 

Nowotwory głowy i szyi

Zespół:

dr n. med. Elwira Bakuła-Zalewska, lek. med. Monika Durzyńska, lek. med. Klara Zakrzewska

Zespół współpracując z Kliniką Nowotworów Głowy i Szyi wykonuje rocznie około 2 000 badań oraz około 300 badań konsultacyjnych z ośrodków w kraju. Materiał diagnostyczny stanowią małe biopsje diagnostyczne oraz duży materiał pooperacyjny z jamy ustnej i gardła środkowego, nosa i zatok przynosowych, krtani i gardła dolnego, skóry i tkanek miękkich regionu głowy i szyi. Specjalizujemy się również w diagnostyce nowotworów ślinianek oraz nowotworów zębopochodnych. Rozpoznanie i raport histopatologiczny jest przygotowany zgodnie z rekomendacjami PTP, ze szczególnym uwzględnieniem czynników prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach głowy i szyi. Diagnostyka prowadzona jest w kontekście całościowej opieki nad chorym- przypadki omawiane są na cyklicznych spotkaniach kliniczno-patomorfologicznych obejmujących patomorfologa, radioterapeutę i chirurga.Dysponujemy szerokim panelem barwień immunohistochemicznych oraz we współpracy z Pracownią Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworówbadaniami molekularnymi niezbędnymi w diagnostyce nowotworów drobnookrągłokomórkowych i wrzecionowatokomórkowych regionu głowy i szyi. Oceniamy również status wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV,Human PapillomaVirus) w raku płaskonabłonkowym gardła środkowego metodą immunohistochemiczną (ekspresja białka p16) oraz materiał genetyczny wirusa (DNA HR-HPV) w komórkach raka metodą hybrydyzacji in situ (ISH, in situ hybridization) i reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR, polymerasechainreaction).W celu potwierdzenia rozpoznania lymphoepithelial carcinoma oznaczamyekspresję wirusa EBV (metodą EBER-ISH).

Nowotwory endokrynne

Dr n. med. Elwira Bakuła-Zalewska, lek. med. Monika Durzyńska,lek. med. Małgorzata Malinowska

Zespół zajmuje się diagnostyką chorób tarczycy i przytarczyc oraz innych nowotworów endokrynnych. Zmiany w obrębie tych narządów są diagnozowane i leczone we współpracy z Kliniką Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej COI. Guzy zlokalizowane w tarczycy stanowią duży problem społeczny: 95% – pojedynczych guzów stanowią łagodne zmiany (guzki rozrostowe i gruczolaki), 5% -nowotwory złośliwe (w przeważającej części raki). Istotną rolę w diagnostyce chorób tarczycy stanowi biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. Nasi patolodzy samodzielnie wykonują biopsje tarczycy pod kontrolą USG, a następnie oceniają je według wytycznych opracowanych przez Polską Grupę do spraw Nowotworów Endokrynnych orazzgodnie z zaleceniami systemu Bethesda. Wykonujemy również pełną diagnostykę raka rdzeniastego tarczycy oraz nowotworów endokrynnych przewodu pokarmowego. W nowotworach tarczycy, przytarczycy czy innych endokrynnych istotna jest nie tylko prawidłowa diagnoza, ale również możliwość leczenia w jednym ośrodku.Zespół konsultuje trudne diagnostycznie przypadki z całego kraju. Nasi patolodzy są specjalistami z dużym doświadczeniem, aktywnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych kongresach i kursach mi.in. są aktywnymi uczestnikami ogólnopolskich konferencji organizowanych przez Polską Grupę do spraw Nowotworów Endokrynnych. We współpracy z Kliniką Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej COI i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej organizujemy cykliczne Warszawskie Spotkania Tyreologiczne dedykowane chirurgom, endokrynologom, radiologom, radioterapeutom i patomorfologom zajmującym się chorobami tarczycy.

 

Nowotwory układu moczowego

Lek.med. Joanna Barańska, lek. med. Marcin Ligaj,lek. med. Małgorzata Malinowska

Zespół z dużym praktycznym doświadczeniem w zakresie uropatologii zdobywanym w kraju i za granicą. Zespół oferuje szeroki wachlarz usług patologicznych w zakresie uropatologii onkologicznej:ocenia ponad 2 000biopsji i materiałów operacyjnych z nerek, prostaty, pęcherza moczowego i jąder. Oferujemy kompleksowe usługi diagnostyczne obejmujące szerokie panele immunohistochemiczne i badania FISH. Oprócz opieki nad pacjentem nasi patolodzy są zaangażowani w edukację lekarzy na kursach obejmujących kształcenie przed- i podyplomowe.

 

Nowotwory narządów płciowych kobiecych

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kupryjańczyk, lek. med. Agnieszka Turowicz

Zespół zajmuje się diagnostyką szerokiej gamy jednostek chorobowych w ramach patomorfologii ginekologicznej od procesów łagodnych do szczególnie skomplikowanych nowotworów. Rocznie wykonuje ponad 3 000 badań wewnętrznych oraz około 200 badań konsultacyjnych.Doświadczenie diagnostyczne i naukowe obejmuje staże zagraniczne w Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School w Bostonie oraz na Uniwersytecie w Heidelberu (prof. J. Kupryjańczyk).
Ekspercka działalność konsultacyjna obejmuje przede wszystkim nowotwory jajnika – prof. J. Kupryjańczyk jest współautorką klasyfikacji nowotworów narządu rodnego WHO z 2014 roku. Działalność naukowa we współpracy z Pracownią Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów ukierunkowana jest na patomorfologię ginekologiczną i genetykę molekularną.Najważniejsze osiągnięcia dotyczą zidentyfikowania natury raka drobnokomórkowego jajnika o typie hyperkalcemicznym jako guza rabdoidnegooraz wykrycia molekularnej zmiany w genie SMARCA4 jako wiodącej w tym nowotworze. Ponadto badania naukowe obejmują wykrycie białka nowego genu CRNDE, wykrycie polskiej mutacji w genie PALB2 i jej związku z rodzinnym zachorowaniem na raka piersi, wykazanie negatywnego wpływu amplifikacji PI3K na odpowiedź raka jajnika na chemioterapię oraz stwierdzenie, że status TP53 determinuje kliniczne znaczenie innych białek u pacjentek z rakiem jajnika. Badania te ułatwiają zrozumienie obserwacji klinicznych. Prof. Jolanta Kupryjańczyk jest członkiemInternational Society of GynecologicalPathologists, EuropeanSociety of Pathology, EuropeanSociety of GynecologicalOncologyorazprzewodniczącą Komisji Patologii Molekularnej Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN.Prowadzi współpracę międzynarodową w ramach OvarianCancerAssociationConsortium. Członkowie zespołu mają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu podyplomowym i w nauczaniu studentów.

 

Nowotwory układu nerwowego

Prof. dr hab. n. med. Ewa Matyja, dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, prof. nadzw. ICPZD

Diagnostykę histopatologiczną nowotworów układu nerwowego prowadzą lekarze specjaliści II stopnia w dziedzinie neuropatologii, zatrudnieni w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego. Rocznie diagnozuje się około 1 000 przypadków oraz wydaje się około 150 rozpoznań konsultacyjnych. Wysokospecjalistyczna diagnostyka neuropatologiczna bieżącego materiału neurochirurgicznego oraz usługi konsultacyjne prowadzone są w ścisłej współpracy z Zakładem Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej w oparciu o nowoczesna bazę aparaturową Zakładu oraz dostępne techniki histologiczne, immunohistochemiczne i molekularne.

Lekarze rezydenci: lek.med. BarbaraBikowska-Opalach, lek.med. Alicja Chrzan,lek. med. Sylwia Szymańska – Centrum Zdrowia Dziecka (staż), lek.med. Krzysztof Węgrewicz, lek. med. Piotr Pawłowski, lek. med. Kamil Sokół, lek. med. Maria Chraszczewska, lek. med. Olga Stanowska, lek. med. Olga Kuczkiewicz-Siemion, lek. med. Joanna Kostrzewa
Lekarze w trakcie specjalizacji: dr n. med. Joanna Plisiecka-Hałasa