• Adres: ul. W.K. Roentgena 5, 05-781 Warszawa
      Tel. 22546 27 26, Fax. 22546 29 84
      e-mail: patologia@coi.waw.pl

 

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej (ZPiDL) jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce Zakładem świadczącym usługi mające na celu zapewnienie kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnostyki oraz monitorowania leczenia chorych z chorobami nowotworowymi. Zakład o najwyższym stopniu referencyjności realizuje diagnostykę chorób nowotworowych w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World HealthOrganisation), College of American Pathologistsi National Comprehensive Cancer Network. Zadania diagnostyczne w ZPiDL prowadzone są w ramach ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi Pracowniami Zakładu i Klinikami Narządowymi COI. W ramach diagnostyki Pracownie Zakładu wykonują badania biochemiczne, cytologiczne, histopatologiczne, immunofenotypowe oraz oznaczają markery cytogenetyczne, molekularne i nowotworowe.Zintegrowane raporty histopatologiczne obejmująrównież badania genetyczne mające znaczenie prognostyczne i predykcyjne w podejmowaniu terapii. Priorytetem ZPiDL jest zapewnienie szybkiej diagnostyki histopatologicznej, cytometrycznej i molekularnej/genetycznej w obrębie jednej jednostki diagnostycznej. Zakład prowadzirównież działalność szkoleniową, konsultacyjną oraz naukową zakresie nowoczesnej diagnostyki histopatologicznej, cytometrycznej, genetycznej oraz markerów nowotworowych. Naukowa działalność Zakładu wiąże się z jego działalnością usługowo-diagnostyczną i dotyczy optymalizacji metod diagnostyki chorób nowotworowych, mechanizmów patogenetycznych oraz identyfikacji racjonalnych celów terapeutycznych w tych chorobach. Do zadań Zakładu należy bankowanie i archiwizowanie tkanek oraz materiału biologicznego do badań naukowych.Kadra zatrudniona w ZPiDL obejmująca lekarzy specjalistów patomorfologów, genetyków, biologów, diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów, rezydentów, techników, informatyków, specjalistów ekonomii, specjalistów ds. administracji i asystentki medyczne posiadaduże doświadczenie w procesie diagnozowaniai konsultacji przypadków z zakresu patologii poszczególnych nowotworów. Zakład po restrukturyzacji i pełnej modernizacjiw 2015 roku wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny z uruchomioną linią technologiczną uwzględniającą zasadę „workflow” orazposiada system informatyczny dedykowany Zakładom Patomorfologii ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki onkologicznej. Pracownie ZPiDL posiadają licencje krajowe i zagraniczne na badania cytologiczne, histopatologiczne, immunohistochemiczne, cytometrii przepływowej, genetyczne, molekularne i sekwencjonowania następnej generacji.

W skład Zakładu wchodzą Pracownie: Patologii Narządowej Nowotworów,Technik Patologicznych Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów,Cytometrii Przepływowej, Koordynacji Badań, Cytologii Ginekologicznej, Chemii Klinicznej, Markerów Nowotworowych, Sekcja Organizacyjno-Administracyjna orazPracownia Biobankowania – Onkobank.

Naszym głównym celem jest kompleksowa diagnostyka chorób nowotworowych z uwzględnieniem najwyższej jakości i spersonalizowania rozpoznań dla pacjentów.