Sekretariat Kierownika Kliniki: Elżbieta Koć, Anna Michalska,
Sekretariat naukowy: mgr Dorota Rataj, mgr Anna Głuszcz, Beata Wielgocka, mgr Aneta Jędrachowicz-Kurzyp, Katarzyna Rogowiec

 

Pracownicy Zakładu:

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski – Kierownik Kliniki

 

Dr med. Hanna Koseła-Paterczyk– Kierownik Oddziału Zachowawczego

Lek. Tomasz Goryń – Kierownik Oddziału Zabiegowego

 

Dr med. Wirginiusz Dziewirski

Dr med. Tadeusz Morysiński

Dr med. Andrzej Pieńkowski

Dr med. Marcin Zdzienicki

Dr med. Tomasz Świtaj

Dr med. Milena Szacht

Dr hab. med. Iwona Ługowska

Dr hab. med. Anna M. Czarnecka

Lek. Sławomir Falkowski

Lek. Maciej Sałamacha

Lek. Anna Klimczak

Lek. Beata Mitręga-Korab

Lek. Katarzyna Kozak

Lek. Paweł Rogala

Lek. Iwona Kalinowska

Dr med. Monika Dudzisz-Śledź

Lek. Joanna Placzke

Lek. Paulina Jagodzińska-Mucha

Lek. Bartłomiej Szostakowski – konsultant specjalista ortopedii i traumatologii

 

Ewelina Jagiełło-Wieczorek – rezydent

Jacek Skoczylas – rezydent

Paweł Teterycz – rezydent

 

Mgr Urszula Czyżykowska – pielęgniarka oddziałowa

 

Sekretariat naukowy: mgr Dorota Rataj, mgr Anna Głuszcz, Beata Wielgocka, mgr Aneta Jędrachowicz-Kurzyp, Katarzyna Rogowiec

 

Sekretariat Kierownika Kliniki: Elżbieta Koć, Anna Michalska

 

Doktoranci (w trakcie):

 1. mgr Elżbieta Bylina
 2. Lek. Katarzyna Kozak
 3. Lek. Paweł Teterycz

Lek. Paulina Jagodzińska-Mucha

 

Telefon dla pacjentów Oddziału Zabiegowego:

Sekretariat medyczny Oddziału A i B Telefon: 25-39

Punkt Pielęgniarski-Oddziału Zabiegowego Telefon: 20-61, 25-32

 

Telefon dla pacjentów Oddziału Zachowawczego:

Sekretariat medyczny Oddziału A i B Telefon: 25-39

Punkt Pielęgniarski Oddziału Zachowawczego Telefon: 24-04, 22-35

 

Opis działalności KNTMKiCz

Zespół Kliniki koncentruje się w swojej działalności diagnostycznej, leczniczej i naukowej na trzech grupach chorych: na mięsaki tkanek miękkich, na mięsaki kości i na czerniaki skóry (również raka z komórek Merkla), a liczba leczonych chorych rośnie z roku na rok (w 2016 roku leczyliśmy ponad 500 nowych chorych na czerniaki skóry, ponad 300 chorych na mięsaki tkanek miękkich i ponad 60 chorych na mięsaki kości). Prowadzi również liczne badania kliniczne i naukowe w zakresie tych chorób.

W odniesieniu do chorych na mięsaki tkanek miękkich szczególnie istotne jest wprowadzenie do standardowego postępowania zasad leczenia skojarzonego operacji oszczędzających kończynę z wykorzystaniem napromieniania uzupełniającego. Przeprowadzono prospektywne badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania hipofrakcjonowanej radioterapii w przedoperacyjnym leczeniu chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich kończyn i tułowia. W niewyselekcjonowanej grupie 220 chorych na mięsaki tkanek miękkich zastosowanie hipofrakcjonowanej radioterapii przedoperacyjnej związane było z podobnym odsetkiem kontroli miejscowej choroby (80%), jak we wcześniej opublikowanych badaniach. Toksyczność jest tolerowalna , przy niewielkim odsetku późnych powikłań leczenia. Szczególnie istotne są badania nad mięsakami o wysokim stopniu złośliwości z grupy maziówczaka złośliwego (sarcoma synoviale), gdzie zastosowanie chemioterapii przed- i pooperacyjnej wraz z przedoperacyjną uzupełniającą radioterapią pozwoliło na osiągnięcie 5-cioletnich przeżyć całkowitych na poziomie ponad 70%. Inną niezwykle interesującą grupą chorych na mięsaki, u których z kolei udało się uzyskać niezwykły postęp dzięki poznaniu mechanizmów molekularnych leżących u podstawy tej jednostki chorobowej, stanowią chorzy na dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP), do leczenia których wprowadzono imatinib działający przy obecności genu fuzyjnego COL1A1/PDGFb (wspólne wyniki badań II fazy grup EORTC i SWOG przy współudziale pracowników Kliniki opublikowano w J Clin Oncol oraz opracowanie danych własnych opublikowane w J Eur Acad Dermatol Venereol). Obecnie zespół KNTMKiCz wraz z Zakładem Biologii Molekularnej pracuje nad oceną znaczenia komórek krążących wybranych mięsaków z obecnością translokacji oraz prognostycznego znaczenia miRNA u chorych na mięsaki (grant MN). KNTMKiCz współpracuje ściśle pod względem naukowym (i w ramach badań klinicznych) z innymi wiodącymi europejskimi ośrodkami zajmującymi się mięsakami, Soft Tissue and Bone Sarcoma Group EORTC oraz jest członkiem stowarzyszonym przy Conticanet (Connective Tissue Network of Excellence). Jest jednym z wiodących ośrodków zajmujących się mięsakami kości, wprowadziła do praktyki klinicznej w naszym kraju leczenie denosumabem w zaawansowanych guzach olbrzymiokomórkowych kości. Prof. Piotr Rutkowski współuczestniczył w opracowaniu zaktualizowanych rekomendacji ESMO dotyczących leczenia mięsaków tkanek miękkich i kości. KNTMKiCz jest również odpowiedzialna za organizację Polskiego Rejestru Nowotworów Kości. KNTMKiCz prowadzi leczenie skojarzone wszystkich typów mięsaków kości, w tym leczenie oszczędzające kończynę z implantacją protez onkologicznych, przeprowadza unikalne rozległe rekonstrukcje miednicy (np. system LUMIC®) oraz resekcje kości krzyżowej.

Drugim nurtem, na którym koncentrują się zainteresowania naukowe KNTMKiCz są nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST; gastrointestinal stromal tumor). KNTMKiCz prowadzi w Polsce Rejestr Kliniczny GIST, obecnie gromadzący w swojej bazie danych około 1500 przypadków chorych na GIST w Polsce. Stworzono również bank tkanek tych nowotworów (we współpracy z Zakładem Biologii Molekularnej COI). Po raz pierwszy na świecie potwierdzono na jednorodnej klinicznie grupie chorych po wycięciu pierwotnego GIST znaczenie nowej klasyfikacji TNM wg AJCC. Zespół KNTMKiCz opublikował również jedną z pierwszych w świecie analiz wyników leczenia chirurgicznego chorych na GIST podczas leczenia imatynibem. W analizie odległych wyników leczenia chorych na zaawansowany GIST za pomocą imatynibu stwierdzono, że obecna mediana przeżycia wynosi około 6 lat. KNTMKiCz uczestniczy w międzynarodowych badaniach oceniających wyniki leczenia uzupełniającego imatynibem u chorych po radykalnej resekcji GIST o dużym lub pośrednim ryzyku, jak również w badaniach nad nowymi, alternatywnymi lekami ukierunkowanymi molekularnie w leczeniu GIST. W Zespół KNTMKiCz opracował również analizę czynników predykcyjnych odpowiedzi na terapię sunitynibem w GIST prezentowanych podczas ASCO 2011 i CTOS 2011. Pod kierunkiem prof. dr hab. med. Piotra Rutkowskiego opracowano również polskie rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na GIST. Prof. Rutkowski był również członkiem Faculty międzynarodowego zjazdu GIST GOLS, członkiem Steering Committee CAMN107A2201 oraz Faculty konferencji ESMO Sarcoma and GIST.

KNTMKiCz jest jednym z wiodących europejskich ośrodków w leczeniu chorych na czerniaka skóry. W oparciu o unikalną bazę około 2000 chorych na czerniaki, z czego ponad 1500 chorych poddanych biopsji węzła wartowniczego, opublikowano wiele analiz poświęconych zagadnieniom związanym z problemami biopsji węzła wartowniczego opublikowanych w znaczących międzynarodowych czasopismach naukowych i szeroko cytowanych w piśmiennictwie. Analizowana grupa chorych poddanych biopsji węzła wartowniczego należy do największych na świecie. W pracach tych wykazano, że obecność przerzutów do węzłów wartowniczych jest najważniejszym czynnikiem prognostycznym istotnie pogarszającym rokowanie u chorych na czerniaki skóry. Odsetek nawrotów w spływach po uprzednio wykonanych ujemnych biopsjach WW wynosi około 5%. Obecnie KNTMKiCz współpracuje w ramach międzynarodowej grupy badawczej (wraz z ośrodkiem z Rotterdamu i Berlina) w projekcie, którego celem jest określenie zestawu czynników, które pozwalają na wyodrębnienie grupy chorych, u których po dodatniej biopsji węzła wartowniczego nie stwierdza się przerzutów do pozostałych węzłów. Umożliwić to może ograniczenie konieczności wykonywania CLND u 70-80% chorych. Celem tej pracy jest również ocena rokowania takiej podgrupy chorych w stosunku do czasu przeżycia wolnego do nawrotu choroby (DFS) oraz czasu przeżycia całkowitego (OS). Druga grupa zagadnień badawczych związanych z chorymi na czerniaki dotyczy badań nad wykorzystaniem technik molekularnych w diagnostyce i określeniu rokowania tych nowotworów, co realizowane jest w ścisłej współpracy z Zakładem Biologii Molekularnej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie. Obecnie przedmiotem analiz (grant NCN) jest ocena zaburzeń molekularnych (m. in. BRAF i NRAS) w przerzutach klinicznych czerniaka do regionalnych węzłów chłonnych. Badamy również znaczenie rokownicze cell-free DNA w krwi obwodowej chorych na czerniaki z obecnością mutacji BRAF V600E leczonych inhibitorami BRAF. KNTMiK jest również aktywnym członkiem wielu międzynarodowych organizacji zajmujących się badaniami nad czerniakiem (m.in. EORTC Melanoma Group – P. Rutkowski, M. Zdzienicki; Global Melanoma Task Force – P. Rutkowski), uczestniczy w międzynarodowych prospektywnych badaniach klinicznych w tym zakresie, jak również współtworzy polskie wielospecjalistyczne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na czerniaki skóry.

Od 2010 roku KNTMKiCz wprowadziła po raz pierwszy w Polsce technikę elektrochemioterapii do leczenia miejscowego zaawansowanych lub przerzutowych nowotworów zlokalizowanych w skórze lub tkance podskórnej (jak rozsiew in-transit czerniaków), a od 2012 roku technikę izolowanej perfuzji kończynowej (ILP). W leczeniu mięsaków jamy brzusznej stosowana jest również technika chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC).

Warto podkreślić, że prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski jest Past-Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz ExPrzewodniczącym Membership Committee EORTC, jak również członkiem Byłym Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. KNTMKiCz jest również organizatorem kursów CMKP oraz warsztatów dla lekarzy dotyczących diagnostyki i terapii mięsaków i czerniaków, uczestniczy również aktywnie w pracach reaktywowanego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości. W 2012 roku KNTMKiCz organizowała XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, a w roku 2015 ogólnopolską konferencję dotyczącą postępów w terapii nowotworów skóry.

 

 

Wykaz najważniejszych publikacji Kliniki z ostatnich 3 lat:

 

 1. Rutkowski P, Trepka S, Ptaszynski K, Kołodziejczyk M. Surgery quality and tumor status impact on survival and local control of resectable liposarcomas of extremities or the trunk wall. Clin Orthop Relat Res. 2013 Mar;471(3):860-70. doi: 10.1007/s11999-012-2592-0.
 2. Zdzienicki M, Rutkowski P, Nowecki ZI, van Akkooi AC, Michej W, Dziewirski W, Switaj T, Pieńkowski A, Sałamacha M, Bylina E, Eggermont AM. The analysis of the outcomes and factors related to iliac-obturator involvement in cutaneous melanoma patients after lymph node dissection due to positive sentinel lymph node biopsy or clinically detected inguinal metastases. Eur J Surg Oncol. 2013; 39 (3): 304-10. doi:pii: S0748-7983(12)01353-4. 10.1016/j.ejso.2012.12.014. [Epub ahead of print]
 3. Rutkowski P, Andrzejuk J, Bylina E, Osuch C, Switaj T, Jerzak vel Dobosz A, Grzesiakowska U, Jurkowska M, Woźniak A, Limon J, Dębiec-Rychter M, Siedlecki JA. What are the current outcomes of advanced gastrointestinal stromal tumors: who are the long-term survivors treated initially with imatinib? Med Oncol. 2013 Dec;30(4):765. doi: 10.1007/s12032-013-0765-7. Epub 2013 Nov 12.
 4. Gelderblom H, Blay JY, Seddon BM, Leahy M, Ray-Coquard I, Sleijfer S, Kerst JM, Rutkowski P, Bauer S, Ouali M, Marreaud S, van der Straaten RJ, Guchelaar HJ, Weitman SD, Hogendoorn PC, Hohenberger P. Brostallicin versus doxorubicin as first-line chemotherapy in patients with advanced or metastatic soft tissue sarcoma: An European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group randomised phase II and pharmacogenetic study. Eur J Cancer. 2013 Nov 8. pii: S0959-8049(13)00902-7. doi: 10.1016/j.ejca.2013.10.002.
 5. Eggermont AM, Suciu S, Rutkowski P, Marsden J, Santinami M, Corrie P, Aamdal S, Ascierto PA, Patel PM, Kruit WH, Bastholt L, Borgognoni L, Bernengo MG, Davidson N, Polders L, Praet M, Spatz A. Adjuvant ganglioside GM2-KLH/QS-21 vaccination versus observation after resection of primary tumor > 1.5 mm in patients with stage II melanoma: results of the EORTC 18961 randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2013 Oct 20;31(30):3831-7. doi: 10.1200/JCO.2012.47.9303.
 6. Gits CM, van Kuijk PF, Jonkers MB, Boersma AW, van Ijcken WF, Wozniak A, Sciot R, Rutkowski P, Schöffski P, Taguchi T, Mathijssen RH, Verweij J, Sleijfer S, Debiec-Rychter M, Wiemer EA. MiR-17-92 and miR-221/222 cluster members target KIT and ETV1 in human gastrointestinal stromal tumours. Br J Cancer. 2013 Sep 17;109(6):1625-35. doi: 10.1038/bjc.2013.483. Epub 2013 Aug 22.
 7. Schöffski P, Adkins D, Blay JY, Gil T, Elias AD, Rutkowski P, Pennock GK, Youssoufian H, Gelderblom H, Willey R, Grebennik DO. An open-label, phase 2 study evaluating the efficacy and safety of the anti-IGF-1R antibody cixutumumab in patients with previously treated advanced or metastatic soft-tissue sarcoma or Ewing family of tumours. Eur J Cancer. 2013 Oct;49(15):3219-28. doi: 10.1016/j.ejca.2013.06.010. Epub 2013 Jul 5.
 8. Rutkowski P, Gronchi A, Hohenberger P, Bonvalot S, Schöffski P, Bauer S, Fumagalli E, Nyckowski P, Nguyen BP, Kerst JM, Fiore M, Bylina E, Hoiczyk M, Cats A, Casali PG, Le Cesne A, Treckmann J, Stoeckle E, de Wilt JH, Sleijfer S, Tielen R, van der Graaf W, Verhoef C, van Coevorden F. Neoadjuvant imatinib in locally advanced gastrointestinal stromal tumors (GIST): the EORTC STBSG experience. Ann Surg Oncol. 2013 Sep;20(9):2937-43. doi: 10.1245/s10434-013-3013-7. Epub 2013 Jun 13.
 9. Demetri GD, Reichardt P, Kang YK, Blay JY, Rutkowski P, Gelderblom H, Hohenberger P, Leahy M, von Mehren M, Joensuu H, Badalamenti G, Blackstein M, Le Cesne A, Schöffski P, Maki RG, Bauer S, Nguyen BB, Xu J, Nishida T, Chung J, Kappeler C, Kuss I, Laurent D, Casali PG; GRID study investigators. Efficacy and safety of regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib (GRID): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2013 Jan 26;381(9863):295-302. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61857-1. Epub 2012 Nov 22.
 10. Chawla S, Henshaw R, Seeger L, Choy E, Blay JY, Ferrari S, Kroep J, Grimer R, Reichardt P, Rutkowski P, Schuetze S, Skubitz K, Staddon A, Thomas D, Qian Y, Jacobs I. Safety and efficacy of denosumab for adults and skeletally mature adolescents with giant cell tumour of bone: interim analysis of an open-label, parallel-group, phase 2 study. Lancet Oncol. 2013 Aug;14(9):901-8. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70277-8. Epub 2013 Jul 16.
 11. Montemurro M, Gelderblom H, Bitz U, Schütte J, Blay JY, Joensuu H, Trent J, Bauer S, Rutkowski P, Duffaud F, Pink D. Sorafenib as third- or fourth-line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumour and pretreatment including both imatinib and sunitinib, and nilotinib: A retrospective analysis. Eur J Cancer. 2013 Mar;49(5):1027-31. doi: 10.1016/j.ejca.2012.10.009. Epub 2012 Nov 6.
 12. Bauer S, Rutkowski P, Hohenberger P, Miceli R, Fumagalli E, Siedlecki JA, Nguyen BP, Kerst M, Fiore M, Nyckowski P, Hoiczyk M, Cats A, Casali PG, Treckmann J, van Coevorden F, Gronchi A. Long-term follow-up of patients with GIST undergoing metastasectomy in the era of imatinib — analysis of prognostic factors (EORTC-STBSG collaborative study). Eur J Surg Oncol. 2014 Apr;40(4):412-9. doi: 10.1016/j.ejso.2013.12.020. Epub 2014 Jan 15.
 13. Schadendorf D, Amonkar MM, Milhem M, Grotzinger K, Demidov LV, Rutkowski P, Garbe C, Dummer R, Hassel JC, Wolter P, Mohr P, Trefzer U, Lefeuvre-Plesse C, Rutten A, Steven N, Ullenhag G, Sherman L, Wu FS, Patel K, Casey M, Robert C. Functional and symptom impact of trametinib versus chemotherapy in BRAF V600E advanced or metastatic melanoma: quality-of-life analyses of the METRIC study. Ann Oncol. 2014 Mar;25(3):700-6. doi: 10.1093/annonc/mdt580. Epub 2014 Feb 6.
 14. Quattrone A, Wozniak A, Dewaele B, Floris G, Vanspauwen V, Van Looy T, Schöffski P, Rutkowski P, Sciot R, Debiec-Rychter M. Frequent mono-allelic loss associated with deficient PTEN expression in imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumors. Mod Pathol. 2014 Nov;27(11):1510-20. doi: 10.1038/modpathol.2014.53. Epub 2014 Apr 18.
 15. Grob JJ, Amonkar MM, Martin-Algarra S, Demidov LV, Goodman V, Grotzinger K, Haney P, Kämpgen E, Karaszewska B, Mauch C, Miller WH Jr, Millward M, Mirakhur B, Rutkowski P, Chiarion-Sileni V, Swann S, Hauschild A. Patient perception of the benefit of a BRAF inhibitor in metastatic melanoma: quality-of-life analyses of the BREAK-3 study comparing dabrafenib with dacarbazine. Ann Oncol. 2014 Jul;25(7):1428-36. doi: 10.1093/annonc/mdu154. Epub 2014 Apr 25.
 16. Przybyl J, Sciot R, Wozniak A, Schöffski P, Vanspauwen V, Samson I, Siedlecki JA, Rutkowski P, Debiec-Rychter M. Metastatic potential is determined early in synovial sarcoma development and reflected by tumor molecular features. Int J Biochem Cell Biol. 2014 Aug;53:505-13. doi: 10.1016/j.biocel.2014.05.006. Epub 2014 May 16.
 17. Gos A, Jurkowska M, van Akkooi A, Robert C, Kosela-Paterczyk H, Koljenović S, Kamsukom N, Michej W, Jeziorski A, Pluta P, Verhoef C, Siedlecki JA, Eggermont AM, Rutkowski P. Molecular characterization and patient outcome of melanoma nodal metastases and an unknown primary site. Ann Surg Oncol. 2014 Dec;21(13):4317-23. doi: 10.1245/s10434-014-3799-y. Epub 2014 May 28.
 18. Przybyl J, Kozak K, Kosela H, Falkowski S, Switaj T, Lugowska I, Szumera-Cieckiewicz A, Ptaszynski K, Grygalewicz B, Chechlinska M, Pienkowska-Grela B, Debiec-Rychter M, Siedlecki JA, Rutkowski P. Gene expression profiling of peripheral blood cells: new insights into Ewing sarcoma biology and clinical applications. Med Oncol. 2014 Aug;31(8):109. doi: 10.1007/s12032-014-0109-2. Epub 2014 Jul 10.
 19. Rutkowski P, Gos A, Jurkowska M, Switaj T, Dziewirski W, Zdzienicki M, Ptaszyński K, Michej W, Tysarowski A, Siedlecki JA. Molecular alterations in clinical stage III cutaneous melanoma: Correlation with clinicopathological features and patient outcome. Oncol Lett. 2014 Jul;8(1):47-54. Epub 2014 May 8.
 20. Osuch C, Rutkowski P, Brzuszkiewicz K, Bylina E, Limon J, Siedlecki JA. The outcome of targeted therapy in advanced gastrointestinal stromal tumors (GIST) with non-exon 11 KIT mutations. Pol Przegl Chir. 2014 Jul;86(7):325-32. doi: 10.2478/pjs-2014-0057.
 21. Koseła-Paterczyk H, Szacht M, Morysiński T, Ługowska I, Dziewirski W, Falkowski S, Zdzienicki M, Pieńkowski A, Szamotulska K, Switaj T, Rutkowski P. Preoperative hypofractionated radiotherapy in the treatment of localized soft tissue sarcomas. Eur J Surg Oncol. 2014 Dec;40(12):1641-7. doi: 10.1016/j.ejso.2014.05.016. Epub 2014 Sep 20.
 22. Le Cesne A, Ouali M, Leahy MG, Santoro A, Hoekstra HJ, Hohenberger P, Van Coevorden F, Rutkowski P, Van Hoesel R, Verweij J, Bonvalot S, Steward WP, Gronchi A, Hogendoorn PC, Litiere S, Marreaud S, Blay JY, Van Der Graaf WT. Doxorubicin-based adjuvant chemotherapy in soft tissue sarcoma: pooled analysis of two STBSG-EORTC phase III clinical trials. Ann Oncol. 2014 Dec;25(12):2425-32. doi: 10.1093/annonc/mdu460. Epub 2014 Oct 6.
 23. Wozniak A, Rutkowski P, Schöffski P, Ray-Coquard I, Hostein I, Schildhaus HU, Le Cesne A, Bylina E, Limon J, Blay JY, Siedlecki JA, Wardelmann E, Sciot R, Coindre JM, Debiec-Rychter M. Tumor genotype is an independent prognostic factor in primary gastrointestinal stromal tumors of gastric origin: a european multicenter analysis based on ConticaGIST. Clin Cancer Res. 2014 Dec 1;20(23):6105-16. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-1677. Epub 2014 Oct 7.
 24. Robert C, Karaszewska B, Schachter J, Rutkowski P, Mackiewicz A, Stroiakovski D, Lichinitser M, Dummer R, Grange F, Mortier L, Chiarion-Sileni V, Drucis K, Krajsova I, Hauschild A, Lorigan P, Wolter P, Long GV, Flaherty K, Nathan P, Ribas A, Martin AM, Sun P, Crist W, Legos J, Rubin SD, Little SM, Schadendorf D. Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib. N Engl J Med. 2015 Jan 1;372(1):30-9. doi: 10.1056/NEJMoa1412690. Epub 2014 Nov 16.
 25. Robert C, Long GV, Brady B, Dutriaux C, Maio M, Mortier L, Hassel JC, Rutkowski P, McNeil C, Kalinka-Warzocha E, Savage KJ, Hernberg MM, Lebbé C, Charles J, Mihalcioiu C, Chiarion-Sileni V, Mauch C, Cognetti F, Arance A, Schmidt H, Schadendorf D, Gogas H, Lundgren-Eriksson L, Horak C, Sharkey B, Waxman IM, Atkinson V, Ascierto PA. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):320-30. doi: 10.1056/NEJMoa1412082. Epub 2014 Nov 16.
 26. Lartigue L, Neuville A, Lagarde P, Brulard C, Rutkowski P, Dei Tos P, Wardelmann E, Debiec-Rychter M, Italiano A, Coindre JM, Chibon F. Genomic index predicts clinical outcome of intermediate-risk gastrointestinal stromal tumours, providing a new inclusion criterion for imatinib adjuvant therapy. Eur J Cancer. 2015 Jan;51(1):75-83. doi: 10.1016/j.ejca.2014.10.014. Epub 2014 Nov 6.
 27. Gelderblom H, Blay JY, Seddon BM, Leahy M, Ray-Coquard I, Sleijfer S, Kerst JM, Rutkowski P, Bauer S, Ouali M, Marreaud S, van der Straaten RJ, Guchelaar HJ, Weitman SD, Hogendoorn PC, Hohenberger P. Brostallicin versus doxorubicin as first-line chemotherapy in patients with advanced or metastatic soft tissue sarcoma: an European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group randomised phase II and pharmacogenetic study. Eur J Cancer. 2014 Jan;50(2):388-96.
 28. Leyvraz S, Piperno-Neumann S, Suciu S, Baurain JF, Zdzienicki M, Testori A, Marshall E, Scheulen M, Jouary T, Negrier S, Vermorken JB, Kaempgen E, Durando X, Schadendorf D, Gurunath RK, Keilholz U. Hepatic intra-arterial versus intravenous fotemustine in patients with liver metastases from uveal melanoma (EORTC 18021): a multicentric randomized trial. Ann Oncol. 2014 Mar;25(3):742-6. doi: 10.1093/annonc/mdt585. Epub 2014 Feb 7
 29. Casali PG, Le Cesne A, Poveda Velasco A, Kotasek D, Rutkowski P, Hohenberger P, Fumagalli E, Judson IR, Italiano A, Gelderblom H, Adenis A, Hartmann JT, Duffaud F, Goldstein D, Broto JM, Gronchi A, Dei Tos AP, Marréaud S, van der Graaf WT, Zalcberg JR, Litière S, Blay JY.… Time to Definitive Failure to the First Tyrosine Kinase Inhibitor in Localized GI Stromal Tumors Treated With Imatinib As an Adjuvant: A European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group Intergroup Randomized Trial in Collaboration With the Australasian Gastro-Intestinal Trials Group, UNICANCER, French Sarcoma Group, Italian Sarcoma Group, and Spanish Group for Research on Sarcomas. J Clin Oncol 2015; 33L 4276-83.
 30. Rutkowski P, Szydłowski K, Nowecki ZI, Sałamacha M, Goryń T, Mitręga-Korab B, Pieńkowski A, Dziewirski W, Zdzienicki M. The long-term results and prognostic significance of cutaneous melanoma surgery using sentinel node biopsy with triple technique. World J Surg Oncol. 2015; 13: 299
 31. Grob JJ, Amonkar MM, Karaszewska B, Schachter J, Dummer R, Mackiewicz A, Stroyakovskiy D, Drucis K, Grange F, Chiarion-Sileni V, Rutkowski P, Lichinitser M, Levchenko E, Wolter P, Hauschild A, Long GV, Nathan P, Ribas A, Flaherty K, Sun P, Legos JJ, McDowell DO, Mookerjee B, Schadendorf D, Robert C. Comparison of dabrafenib and trametinib combination therapy with vemurafenib monotherapy on health-related quality of life in patients with unresectable or metastatic cutaneous BRAF Val600-mutation-positive. Lancet Oncol 2015; 16: 1389-98.
 32. Jurkowska M, Gos A, Ptaszyński K, Michej W, Tysarowski A, Zub R, Siedlecki JA, Rutkowski P. Comparison between two widely used laboratory methods in BRAF V600 mutation detection in a large cohort of clinical samples of cutaneous melanoma metastases to the lymph nodes. Int J Clin Exp Pathol. 2015: 8; 84: 87-93.
 33. Rutkowski P, Ferrari S, Grimer RJ, Stalley PD, Dijkstra SP, Pienkowski A, Vaz G, Wunder JS, Seeger LL, Feng A, Roberts ZJ, Bach BA. Surgical downstaging in an open-label phase II trial of denosumab in patients with giant cell tumor of bone. Ann Surg Oncol 2015: 22: 2860-8.
 34. Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, Grob JJ, Cowey CL, Lao CD, Schadendorf D, Dummer R, Smylie M, Rutkowski P, Ferrucci PF, Hill A, Wagstaff J, Carlino MS, Haanen JB, Maio M, Marquez-Rodas I, McArthur GA, Ascierto PA, Long GV, Callahan MK, Postow MA, Grossmann K, Sznol M, Dreno B, Bastholt L, Yang A, Rollin LM, Horak C, Hodi FS, Wolchok JD. Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. N Engl J Med 2015; 373(1): 23-34
 35. Lugowska I, Kowalska M, Fuksiewicz M, Kotowicz B, Mierzejewska E, Koseła-Paterczyk H, Szamotulska K, Rutkowski P. Serum markers in early-stage and locally advanced melanoma. Tumour Biol 2015; 36: 8277-85.
 36. Blay JY, Shen L, Kang YK, Rutkowski P, Qin S, Nosov D, Wan D, Trent J, Srimuninnimit V, Pápai Z, Le Cesne A, Novick S, Taningco L, Mo S, Green S, Reichardt P, Demetri GD. Nilotinib versus imatinib as first-line therapy for patients with unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumours (ENESTg1): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2015; 16: 550-60
 37. Wainstein, Alberto MD, PhD, Algarra, Salvador Martin MD, PhD; Bastholt, Lars DPM, MD; Cinat, Gabriela MD; Demidov, Lev MD, PhD; Grob, Jean Jacques MD; Guo, Jun MD, PhD; Hersey, Peter MSSB, PhD; Espinosa, Enrique MD; Schachter, Jacob MD, PhD; Whitaker, Dagmar MD; Quirt, Ian MD; Hauschild, Axel MD; Rutkowski, Piotr MD, PhD. Melanoma Early Detection and Awareness: How Countries Developing Melanoma Awareness Programs Could Benefit From Melanoma-Proficient Countries. American Journal of Therapeutics 2015; 22: 37-43.
 38. Lugowska I, Koseła-Paterczyk H, Kozak K, Rutkowski P. Trametinib: a MEK inhibitor for management of metastatic melanoma. Onco Targets Ther. 2015; 8″ 2251-9.
 39. Rutkowski P, Debiec-Rychter M. Current treatment options for dermatofibrosarcoma protuberans. Expert Rev Anticancer Ther.2015; 15: 901-9.
 40. Lee CK, Goldstein D, Gibbs E, Joensuu H, Zalcberg J, Verweij J, Casali PG, Maki RG, Cioffi A, Mcarthur G, Lord SJ, Yip D, Kanjanapan Y, Rutkowski P. Development and validation of prognostic nomograms for metastatic gastrointestinal stromal tumour treated with imatinib. Eur J Cancer 2015; 51: 852-60.
 41. Reichardt P, Kang YK, Rutkowski P, Schuette J, Rosen LS, Seddon B, Yalcin S, Gelderblom H, Williams CC Jr, Fumagalli E, Biasco G, Hurwitz HI, Kaiser PE, Fly K, Matczak E, Chen L, Lechuga MJ, Demetri GD. Clinical outcomes of patients with advanced gastrointestinal stromal tumors: safety and efficacy in a worldwide treatment-use trial of sunitinib. Cancer 2015; 121 (9): 1405-13.
 42. Joensuu H, Rutkowski P, Nishida T, Steigen SE, Brabec P, Plank L, Nilsson B, Braconi C, Bordoni A, Magnusson MK, Sufliarsky J, Federico M, Jonasson JG, Hostein I, Bringuier PP, Emile JF. KIT and PDGFRA mutations and the risk of GI stromal tumor recurrence. J Clin Oncol 2015; 33: 634-42.
 43. Gronchi A, Strauss DC, Miceli R, Bonvalot S, Swallow CJ, Hohenberger P, Van Coevorden F, Rutkowski P, Callegaro D, Hayes AJ, Honoré C, Fairweather M, Cannell A, Jakob J, Haas RL, Szacht M, Fiore M, Casali PG, Pollock RE, Raut CP. Variability in Patterns of Recurrence After Resection of Primary Retroperitoneal Sarcoma (RPS): A Report on 1007 Patients From the Multi-institutional Collaborative RPS Working Group. Ann Surg 2015 Dec 31.
 44. Robert C, Karaszewska B, Schachter J, Rutkowski P, Mackiewicz A, Stroiakovski D, Lichinitser M, Dummer R, Grange F, Mortier L, Chiarion-Sileni V, Drucis K, Krajsova I, Hauschild A, Lorigan P, Wolter P, Long GV, Flaherty K, Nathan P, Ribas A, Martin AM, Sun P, Crist W, Legos J, Rubin SD, Little SM, Schadendorf D. Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib. N Engl J Med 2015; 372: 30-9.