Kim jesteśmy?

Historia Kliniki Gastroenterologii sięga 1946 r., kiedy to powstał jako jeden z pierwszych po wojnie oddział gastroenterologiczny w 1951 r. przekształcony w  Klinikę Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W 1994 r., w wyniku przeniesienia z dotychczas zajmowanego miejsca przy ul. Goszczyńskiego do nowo wybudowanego budynku Centrum Onkologii, zyskała ona nową nazwę: Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej. Taka lokalizacja umożliwiła podjęcie ścisłej współpracy z Klinikami Onkologicznymi, przede wszystkim przewodu pokarmowego i rozwój badań z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia wczesnych postaci nowotworów.

Obecnie, Klinika zajmująca się zarówno działalnością kliniczną jak i badaniami naukowymi i dydaktyką, jest wiodącą jednostką gastroenterologiczną w kraju, wyróżnioną, jako jedyna certyfikatem unijnym Europejskiej Rady Gastroenterologii (European Board of Gastroenterology).

Praca kliniczna

Jednym z trzech podstawowych obszarów działalności Kliniki jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego, w tym nieswoistych chorób zapalnych jelit, zmian przednowotworowych w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego oraz chorób wątroby – metabolicznych, spichrzeniowych i autoimmunologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań i zabiegów unikatowych w skali kraju. Diagnostyka obejmuje między innymi endosonografię (EUS) – połączenie ultrasonografii z endoskopią, ultrasonografię z kontrastem (CEUS), enteroskopię dwubalonową, i wiele innych wysoko specjalistycznych badań. W Klinice wykonywane są zaawansowane zabiegi endoskopowe u pacjentów ze zwężeniem przełyku o różnej przyczynie (w tym od niedawna zabieg POEM – przezustnej endoskopowej miotomii), z rozległymi zmianami przedrakowymi i wczesnymi rakami przełyku, żołądka i jelita grubego. Wykonuje się także przeszczepienie mikrobioty jelitowej (tzw. przeszczep stolca) w różnych wskazaniach.

W Oddziale Onkologii – prowadzona jest chemioterapia oraz leczenie skojarzone nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, jelita grubego, dróg żółciowych, wątroby). Oddział bierze także udział w licznych badaniach klinicznych z zastosowaniem nowych leków; w tym we współpracy z EORTC.

W Oddziale Chirurgii  – wykonywane są zabiegi chirurgiczne u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego

Praca naukowa

W Klinice prowadzonych jest wiele projektów badawczych na skale międzynarodową we współpracy z badaczami z Norwegii, Holandii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, USA 

Najważniejsze projekty badawcze to:

A) Experimental population based platform to evaluate and monitor the effectiveness of screening colonoscopy: a population based comparative effectiveness study. (PCSP, Polish Colonoscopy Screening Platform). Grant form Foundation of Polish Science (EU agenda) TEAM/2012-9/5.

W ramach projektu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stworzono eksperymentalną platformę, która pozwoli precyzyjnie ocenić skuteczność kolonoskopii jako narzędzia przesiewowego, jak również określić jej efektywność jako elementu populacyjnej polityki zdrowotnej. Unikalna struktura projektu oparta jest na formule losowego przydziału osób do badania przesiewowego. Pozwala na stałe monitorowanie i poprawianie skuteczności prowadzonego w Polsce Programu Badań Przesiewowych poprzez ocenę m.in. czynników wpływających na jakość kolonoskopii i zgłaszalność na badania przesiewowe. Prowadzone w ramach projektu TEAM badanie pozwoli na rozpowszechnienie kolonoskopii przesiewowej w Polsce.

B) EPoS – European Polyp Surveillance trials.

Jest to grupa nowatorskich, powiązanych badań z randomizacją, oceniających sposób nadzorowania pacjentów po usunięciu polipów jelita grubego. Badanie prowadzone jest we współpracy z wieloma krajami europejskimi, m.in. z Norwegią, Hiszpanią, Włochami, Holandią i Szwecją.

C) E-QUALY: Polish-Norwegian Project on the Effectiveness and Electronic Quality Assurance in Endoscopy Screening for Colorectal Cancer.

Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Programu Polsko–Norweska Współpraca Badawcza (operator Programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Beneficjenci Programu: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, University of Oslo. Projekt ma na celu wstępną analizę wyników projektu NordICC, będącego wieloośrodkowym, wielonarodowym badaniem z randomizacją, oceniającym skuteczność przesiewowej kolonoskopii w raku jelita grubego oraz stworzenie cyfrowego systemu poprawy jakości kolonoskopii. Wynikiem projektu będzie precyzyjna ocena skuteczności kolonoskopii jako badania przesiewowego oraz stworzenie cyfrowego systemu informacji zwrotnej, oceniającego satysfakcję z przeprowadzonych badań profilaktycznych oraz 30-dniowych powikłań po kolonoskopii. System zostanie wprowadzony docelowo do wszystkich ośrodków badań przesiewowych w Polsce i Norwegii. Zarówno polska jak i norweska populacja odniesie korzyść ze zwiększenia stanu wiedzy w zakresie korzyści badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego. Inną grupą docelową projektu będą pacjenci poddawani kolonoskopii – elektroniczny system informacji zwrotnej ma na celu poprawę jakości kolonoskopii.

D) ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN 2013/4); Translational research on primary and secondary prevention of cancer “Personalized prevention of colorectal neoplasia by use of genetic variability for the prediction of efficacy and symptoms/toxicity of treatment with COX-2 inhibitors.

Projekt realizowany w ramach ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN), we współpracy z uniwersytetami medycznymi we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach i Izraelu.

E) NordICC (The Nordic Initiative on Colorectal Cancer): multicenter, randomized study on screening colonoscopy – Polish participation.

Porównanie efektywności polipektomii małych polipów jelita grubego z użyciem pętli z zastosowaniem prądu lub bez – badanie z randomizacją.

Obecnie nie ma złotego standardu dla polipektomii. Do usuwania większych polipów zazwyczaj używa się specjalnych pętli endoskopowych. Najpoważniejszym powikłaniem polipektomii jest perforacja przewodu pokarmowego, większość perforacji związanych z kolonoskopią jest spowodowanych polipektomią. Te perforacje często są skutkiem użycia elektrokauteryzacji. Z drugiej strony małe polipy (o średnicy poniżej10 mm) mogą zostać usunięte za pomocą pętli bez użycia prądu. Odpowiednie postępowanie w przypadku polipów

F) Practical application of molecular genetic tests for the preselection in the Polish Colorectal Cancer Screening programme of colorectal, breast and prostate cancers.

Prowadzone są także badania ogólnopolskie (np. u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit czy pierwotną żółciową marskością wątroby) jak i jednoośrodkowe, z najprężniej rozwiniętą pracownią badań podstawowych.

Rokrocznie członkowie zespołu prezentują swoje osiągnięcia na najważniejszych międzynarodowych i krajowych konferencjach gastroenterologicznych.

Z Kliniki pochodzi wiele publikacji w renomowanych czasopismach.

Najważniejsze 10 publikacji poniżej:

 • Regula J, Rupinski M, Kraszewska E, Polkowski M, Pachlewski J, Orlowska J, Nowacki MP, Butruk E. Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. N Engl J Med 2006;355:1863-72 (IF: 51,296)
 • Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E, Polkowski M, Wojciechowska U, Didkowska J, Zwierko M, Rupinski M, Nowacki MP, Butruk E. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010;362:1795-803 (IF: 53,484)
 • Rupinski M, Zagorowicz E, Regula J, Fijuth J, Kraszewska E, Polkowski M, Wronska E, Butruk E. Randomised comparison of three palliative regimens including brachytherapy, photodynamic therapy, and APC in patients with malignant dysphagia (CONSORT 1a) (Revised II). Am J Gastroenterol 2011;106:1612-20. (IF: 7,282)
 • Kaminski MF, Bretthauer M, Zauber AG, Kuipers EJ, Adami HO, van Ballegooijen M, Regula J, van Leerdam M, Stefansson T, Påhlman L, Dekker E, Hernán MA, Garborg K, Hoff G; for the NordICC Study Group. The NordICC study: rationale and design of randomized trial on colonoscopy screening for colorectal cancer. Endoscopy 2012;44:695-702 (IF: 5,735)
 • Kaminski MF, Polkowski M, Kraszewski E, Rupinski M, Butruk E, Regula J. A score to estimate the likelihood of detecting advanced neoplasia at colonoscopy. Gut. 2014;63:1112-1119. (IF: 13,319)
 • Kaminski MF, Kraszewska E, Rupinski M, Laskowska M, Wieszczy P, Regula J. Design of the Polish colonoscopy screening program: a randomized health services study. Endoscopy 2015;47:1144-50 (IF: 5,104)
 • Kaminski MF, Anderson J, Valori R, Kraszewska E, Rupinski M, Pachlewski J, Wronska E, Bretthauer M, Thomas-Gibson S, Kuipers EJ, Regula J. Leadership training to improve adenoma detection rate in screening colonoscopy: a randomised trial. Gut 2016;65:616-24. (IF: 14,660)
 • Bretthauer M, Kaminski MF, Loberg M, Zauber AG, Regula J, et al. Population-based colonoscopy screening for colorectal cancer: a European randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2016;176:1-9 (IF: 15,04)
 • Polkowski M, Gerke W, Jarosz D, Nasierowska-Guttmejer A, Rutkowski P, Nowecki Z.I., Ruka W, Regula J, Butruk E: Diagnostic yield and safety of endoscopic-ultrasound guided trucut biopsy in patients with gastric submucosal tumours: a prospective study. Endoscopy 2009; 41: 329-334 (IF: 5,545)
 • Polkowski M, Regula J, Tilszer A, Butruk E: Endoscopic ultrasound versus endoscopic retrograde cholangiography for patients with intermediate probability of bile duct stones: a randomized trial comparing two management strategies. Endoscopy 2007; 39: 296-303. (IF: 4,166)

Pracownicy Kliniki są członkami komitetów redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych.

Praca dydaktyczna

Klinika jest także największą podyplomową jednostką dydaktyczną w dziedzinie gastroenterologii, w której odbywają się staże dla lekarzy internistów, chirurgów oraz przyszłych gastroenterologów. W ciągu roku organizowanych jest kilkadziesiąt kursów teoretycznych i praktycznych dla lekarzy z całego kraju. Edukacja prowadzona jest również poza Kliniką zarówno na konferencjach gastroenterologicznych jak i gościnnie dla innych specjalności.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Klinika Gastroenterologii Onkologicznejj pełni funkcje krajowego koordynatora Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego. Informacje na ten temat znajduja się pod adresem internetowym:

www.pbp.org.pl

Zakres świadczeń:

 1. Hospitalizacje wielodniowe
 2. Krótkie hospitalizacje celem wykonania pojedynczej procedury
 3. Ambulatorium
 4. Ambulatorium Kliniki składa się z dwóch poradni. Poradnia „pierwszorazowa – ogólna” przeznaczona jest dla pacjentów zgłaszających się na konsultację po raz pierwszy oraz takich, którzy wymagają jednorazowej porady specjalistycznej lub oceny poszpitalnej. Zapisy do tej części prowadzone są przez rejestrację ogólną.

Poradnie szczegółowe są przeznaczone dla pacjentów z: chorobą trzewną, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, przełykiem Barretta, dysfagią, chorobami wątroby i obciążonych genetycznie nowotworami przewodu pokarmowego. Ci pacjenci kierowani są po wizycie pierwszorazowej do poszczególnych specjalistów a kolejne terminy wizyt ustalane są bezpośrednie przez sekretarkę.

 1. Ambulatoryjna pracownia endoskopowa
 2. Ambulatoryjna pracownia ultrasonograficzna

Kierunki działania Kliniki:

 1. Diagnostyka endoskopowa i ultrasonograficzna oraz skojarzone leczenie nowotworów układu pokarmowego za pomocą zabiegów chirurgicznych i endoskopowych, chemioterapii, radioterapii.
 2. Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego – program ogólnokrajowy, wieloośrodkowy. Klinika pełni funkcję krajowego koordynatora programu przesiewowego w kierunku raka jelita grubego. Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
 3. Leczenie polipów jelita grubego metodami endoskopowymi.
 4. Paliatywne leczenie raka przełyku i raka odbytnicy metodami endoskopowymi.
 5. Prowadzenie krajowego rejestru i nadzoru nad chorymi z przełykiem Barretta.
 6. Ocena stopnia zaawansowania raka przełyku, żołądka i trzustki na podstawie różnych metod obrazowania.
 7. Diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie z zastosowaniem ultrasonografii.
 8. Długoterminowa obserwacja chorych zakażonych wirusem hepatitis C pod kątem rozwoju pierwotnego raka wątroby.
 9. Paliatywne leczenie nowotworów dróg żółciowych metodami endoskopowymi.
 10. Terapia fotodynamiczna nowotworów przewodu pokarmowego.
 11. Niechirurgiczne (ablacyjne) leczenie pierwotnego raka wątroby.
 12. Endoskopowe leczenie wczesnych raków przewodu pokarmowego.
 13. Kwalifikacja chorych do przeszczepu wątroby.
 14. Rozpoznawanie i leczenie autoimmunologicznych chorób wątroby.
 15. Leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit.
 16. Diagnostyka chorób jelita cienkiego z zastosowaniem kapsułki endoskopowej i endoskopii dwubalonowej.
 17. Endoskopowe leczenie achalazji przełyku.
 18. Endoskopowe leczenie uchyłka Zenkera.

Badania i zabiegi:

W Klinice wykonywane są przede wszystkim zaawansowane badania diagnostyczne i zabiegi.

Gastroskopia – polega na wprowadzeniu przez usta, w krótkim znieczuleniu miejscowym giętkiego endoskopu w celu oceny przełyku, żołądka i początkowego odcinka dwunastnicy. Wskazań do badania jest wiele. W trakcie badania mogą być pobierane wycinki bądź usuwane nawet duże zmiany.

Kolonoskopia – polega na badaniu jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego giętkim endoskopowem, po odpowiednim oczyszczeniu jelita. W trakcie badania mogą być pobierane wycinki bądź usuwane nawet duże zmiany. Badanie najczęściej jest wykonywane bez znieczulenia. Jeśli są wskazania to można wykonać krótkie dożylne znieczulenie. Wskazań do badania jest wiele.

Polipektomia – to zabieg usuwania różnymi technikami, w trakcie gastro- lub kolonoskopii polipów – wyniosłych zmian błony śluzowej stanowiących zmiany przedrakowe.

Endoskopowa resekcja śluzówkowa (EMR) – jest jedną z zaawansowanych metod polipektomii średnich i dużych zmian.

Endoskopowa podśluzówkowa resekcja (ESD) – jest jedną z zaawansowanych metod polipektomii dużych zmian.

Przezustna endoskopowa miotomia (POEM) – jest najnowszą, zaawansowaną metodą endoskopową leczenia achalazji przełyku. Polega na przecięciu warstwy mięśniowej przełyku w trakcie gastroskopii, dzięki czemu przełyk nie kurczy się w stopniu patologicznym uniemożliwiającym połykanie.

Rozszerzania – to zabiegi „udrażniania” przewodu pokarmowego (najczęściej przełyku lub jelita grubego) przy pomocy specjalnych narzędzi lub balonów. Najczęściej stosowane w przypadku zwężeń pozapalnych i nowotworowych. Jedną z metod rozszerzania jest protezowanie, w trakcie którego zakłada się (głównie do przełyku) specjalną protezę zapewniającą drożność na dłużej niż w przypadku rozszerzania. Wskazania do takiego zabiegu są bardzo ściśle określone i wynikają z charakterystyki protez.

ECPW – czyli cholangiopankreatografia wsteczna służy do oceny dróg żółciowych (i trzustkowych) z użyciem endoskopu. Zabieg wykonuje się przez usta specjalnym aparatem. W trakcie zabiegu można m. in. Usunąć kamienie z dróg żółciowych, pobrać wycinki czy założyć protezę.

Enteroskopia dwugalonowa (DBE) – jest zaawansowaną metodą używaną w diagnostyce i leczeniu chorób jelita cienkiego i polega na jego endoskopowej ocenie specjalnym aparatem. Można ja wykonać z dostępu przez usta jak i przez odbyt, w zależności od podejrzewanej lokalizacji patologii. Badanie wykonywane jest w przypadku silnego podejrzenia zmian w jelicie cienkim (na podstawie badań mniej inwazyjnych, np. tomografii). Ze względu na jego trudność wykonywane jest w warunkach bloku operacyjnego, w pełnym znieczuleniu.

Kapsułka endoskopowa – jest nieinwazyjną metodą oceny jelita cienkiego. Jest to mała kamerka, której odbiornik przymocowany jest do pacjenta, rejestrująca obraz jelita w trakcie pasażu. Przetworzony obraz jest oceniany po przeniesieniu do odpowiednio oprogramowanego komputera. Jest wykorzystywana przede wszystkim w diagnostyce niewyjaśnionego krwawienia z przewodu pokarmowego, zmian nowotworowych czy zapaleń jelit.

Endosonografia – dla pacjenta nie różni się od gastroskopii czy kolonoskopii, natomiast na końcu specjalnego aparatu znajduje się miniaturowa głowica ultrasonograficzna która pozwala na badanie USG od strony światła przewodu pokarmowego w sposób znaczący zwiększając dokładność oceny. W trakcie badania może być pobrany materiał do badania mikroskopowego.

Badanie jest wskazane w przypadku podejrzenia metodami nieinwazyjnymi zmian nowotworowych czy zapalnych w różnych narządach.

Jak do nas trafić?

Klinika mieści się na 8 piętrze budynku głównego – wejście A

Jak się przygotować?

O przyjęciu do Kliniki pacjenci są informowani z kilkunastodniowym wyprzedzeniem telefonicznie, rzadziej listownie. Dlatego ważne jest, aby składając skierowanie podać aktualny i używany numer telefonu, na który można dzwonić w godzinach pracy. W przypadku wątpliwości lepiej podać także telefon do kogoś bliskiego.

O ile nie będzie innej informacji do szpitala nie zgłaszamy się na czczo.

Zgodnie z przepisami NFZ oryginał skierowania powinien być w rekach pacjenta w chwili przyjęcia do Szpitala

Wymagane dokumenty

Do przyjęcia do Szpitala wymagane jest aktualne skierowanie na druku określonym wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, opatrzone pieczątką zawierającą nazwę podmiotu leczniczego, adres wraz z nr telefonu, kod resortowy (numer księgi rejestrowej), nazwę jednostki organizacyjnej wraz kodem resortowy i tzw. numer umowy z NFZ oraz REGON – takie pieczątki posiada każda jednostka mająca prawo kierowania do szpitala, należy jedynie dopilnować, aby znalazła się ona na skierowaniu, podobnie jak pieczęć lekarza i kod choroby będący powodem skierowania wg IDC-10.

Konieczny jest także Dowód Osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Prawo do ubezpieczenia jest sprawdzane na bieżąco przy przyjęciu do szpitala. W razie rozbieżności, pacjent zobowiązany jest podpisać oświadczenie o uprawnieniu do ubezpieczenia, co jest weryfikowane w trakcie pobytu.

Niezbędne przybory

Do szpitala należy zabrać piżamę, najlepiej dwuczęściową. Ze względów higienicznych warto pomyśleć o zabraniu dwóch kompletów, szczególnie gdy planowane jest oczyszczenie do kolonoskopii. Poza tym klapki i przybory toaletowe.

Konieczne jest także zabranie sztućców i kubka. 

Ambulatoryjna Pracownia Endoskopowa

Ambulatoryjna Pracownia Endoskopowa funkcjonuje w ramach ambulatorium Oddziału Gastroenterologii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej. Pracownia jest zlokalizowana w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów na drugim piętrze. Tygodniowo w pracowni wykonywanych jest około 70 badań endoskopowych.

W Ambulatoryjnej Pracowni Endoskopowej wykonywane są następujące badania:

 1. Gastroskopia (także z pobraniem wycinków).
 2. Kolonoskopia:
  • Z pobraniem wycinków.
  • Z usuwaniem polipów

Aby zapisać się na endoskopowe badanie ambulatoryjne należy dostarczyć skierowanie na badanie:

 1. Osobiście do rejestracji pracowni (budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów, drugie piętro).
 2. Można także zapisać się telefonicznie pod numerem 225462292 – wówczas skierowanie na badanie należy dostarczyć w dniu badania.

Lekarz kierujący do pracowni musi na skierowaniu umieścić informację, z jakiego powodu i w jakim celu wykonywane jest badanie – inaczej takie skierowanie zostanie odesłane w celu uzupełnienia informacji.

Przed gastroskopią należy powstrzymać się od spożywania płynów i pokarmów przez 6 godzin. Przed kolonoskopią należy oczyścić jelito – instrukcja oczyszczenia jest dostępna w rejestracji pracowni. Ponadto lekarz kierujący jest zobowiązany poinstruować o odpowiednim przygotowaniu jelita. W przypadku przyjmowania leków wpływających na krzepnięcie krwi (aspiryna, warfaryna, acenokumarol i inne) należy skonsultować się z lekarzem.

Badania wykonywane są między godziną 9 a 13. Pacjenci zapisywani są co 20 minut w przypadku gastroskopii lub co 30 minut w przypadku kolonoskopii.

O obecnym czasie oczekiwania na termin można się dowiedzieć osobiście w rejestracji Pracowni.

Krótkie hospitalizacje celem wykonania pojedynczych zabiegów (dawniej zwane hospitalizacjami jednodniowymi)

Pododdział hospitalizacji jednodniowych (H1D) funkcjonuje w ramach Oddziału Gastroenterologii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej. Tygodniowo w tym trybie przyjmujemy około 30 pacjentów.

Do pobytu jednodniowego w szpitalu kwalifikujemy pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą mieć wykonanych badań endoskopowych w warunkach ambulatoryjnych (bez przyjęcia do szpitala). Takimi przyczynami może być planowana procedura inwazyjna (np. usuwanie większych polipów, zabiegi w przełyku) lub obciążenie pacjenta istotnymi chorobami internistycznymi. Przyczyną taką może być też konieczność wykonania zabiegu w znieczuleniu – o ile jest ono wskazane medycznie.

Aby zapisać się na hospitalizację jednodniową należy dostarczyć kopię skierowania do szpitala:

 1. Osobiście do sekretariatu Kliniki.
 2. Faxem na nr 225463035.

 

Lekarz kierujący do szpitala musi na skierowaniu umieścić informację, dlaczego pacjent powinien być hospitalizowany – inaczej takie skierowanie zostanie odesłane w celu uzupełnienia informacji.

W ramach hospitalizacji wykonujemy następujące badania:

 1. Gastroskopia z polipektomią;
 2. Kolonoskopia z polipektomią (>10mm);
 3. Roszerzanie i protezowanie zwężeń przełyku;
 4. Zakładanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG);
 5. Niszczenie zmian naczyniowych po radioterapii w odbytnicy (metodą APC);
 6. Badania diagnostyczne w znieczuleniu ogólnym (po podaniu powodu, dla którego takie znieczulenie ma być zastosowane).

Pacjenci są przyjmowani o dwóch możliwych godzinach:

 1. O 8 rano w celu wykonania badania tego samego dnia. W takiej sytuacji należy przyjść w dniu badania ze skierowaniem do szpitala, z wynikami badań krwi (grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia, kreatynina, mocznik, sód, potas) i z EKG. Wyniki badań nie mogą być starsze niż dwa tygodnie wstecz od daty hospitalizacji. Pacjenci najczęściej opuszczają Klinikę tego samego dnia. W tym trybie wykonywane są rozszerzania i protezowania zwężeń w przełyku, gastroskopie i wyjątkowo kolonoskopie, jeśli pacjent może się przygotować do badania samodzielnie w domu.
 2. Około 12 w celu wykonania badania dnia następnego. W takiej sytuacji należy przyjść ze skierowaniem do szpitala. Pacjenci najczęściej opuszczają Klinikę następnego dnia, po wykonaniu badania. Wyjątkiem są pacjenci przyjmowani w celu założenia gastrostomii – wówczas hospitalizacja trwa dodatkowo dobę po zabiegu. W tym trybie wykonywane są kolonoskopie, zakładanie gastrostomii, niszczenie zmian naczyniowych oraz hospitalizacje pacjentów z istotnymi chorobami internistycznymi.

O obecnym czasie oczekiwania na termin można się dowiedzieć osobiście w sekretariacie Kliniki.