Struktura Kliniki: Oddział Terapii Jodowej, Oddział Endokrynologii, Oddział Chirurgii Endokrynologicznej oraz Zakład Medycyny Nuklearnej z Pracownią Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT), Pracowniami Scyntygraficznymi, Pracownią Radiochemiczną, Pracownią Ultrasonografii, Pracownią Densytometryczną, Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Chirurgii Onkologicznej.

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marek Dedecjus, prof. zwyczajny

Zespół Kliniki prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną oraz naukową głównie z zakresu onkologii, endokrynologii onkologicznej, medycyny nuklearnej i chirurgii endokrynologicznej.Główny zakres oferowanych świadczeń można podzielić na trzy główne dziedziny: diagnostyka i terapia izotopowa, endokrynologia onkologiczna oraz onkologiczna chirurgia endokrynologiczna.W Klinice rocznie wykonywanych jest około 9 tys. badań scyntygraficznych, około 1500 badań PET/CT, około 3 tys. badań ultrasonograficznych, 450 biopsji cienkoigłowych pod kontrolą ultrasonograficzną, ponad 700 badań densytometrycznych.

Badania kliniczne

Zespół Kliniki uczestniczy również w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych, które dotyczą:

  • zastosowania różnych inhibitorów kinaz u chorych na raka rdzeniastego tarczycy oraz raki zróżnicowane tarczycy;
  • populacyjnych badań skriningowych nosicielstwa mutacji genów naprawy podwójnych pęknięć DNA NBS 1 i BRCA 1 u chorych na raka tarczycy;
  • badań nosicielstwa mutacji protoonkogenu RET u chorych na raka rdzeniastego tarczycy oraz u członków ich rodzin.

Badania naukowe

Intensywne badania związane z wprowadzeniem nowych radiofarmaceutyków:

  • izotopu emitującego promieniowanie alfa – RAD 223 do terapii przeciwbólowej w przerzutach nowotworowych do kości;
  • znakowanego izotopem kwasu foliowego do skojarzonego leczenia pacjentek z platyno-opornym rakiem jajnika.

Badania z zakresu chirurgii endokrynologicznej nad technikami wczesnego rozpoznawania powikłań: neuromonitoring nerwów krtaniowych i wczesna ocena stężenia PTH. Ich celem jest poprawa jakości leczenia, spadek liczby powikłań oraz ich jak najwcześniejsze wykrywanie, a także wczesne wdrożenie rehabilitacji.

Współpraca naukowa

Współpraca przy tworzeniu Europejskiej Bazy Danych chorych na raka rdzeniastego tarczycy i mutacją w exonie 10 protoonkogenu RET.

Współpraca z Kliniką Chirurgii Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy i Kliniką Chirurgii Dziecięcej ICZMP w Łodzi, w ramach ogólnopolskiego programu PPGGL dotyczącego leczenia dzieci chorych na raka tarczycy.

Tworzenie ‑ w ramach EORTC ‑ wytycznych dotyczących postępowania, standaryzacji badań diagnostycznych i leczenia chorych na czerniaki. Zespół Kliniki czynnie uczestniczy w działalności grupy Endocrine Task Forces w ramach EORTC.

Działalność kliniczna

W Oddziale Terapii Jodowej prowadzona jest terapia nowotworów tarczycy wysokimi dawkami jodu promieniotwórczego.

Leczenie zróżnicowanych raków tarczycy odbywa się zarówno w stymulacji endogennej, jak i przy użyciu ludzkiej rekombinowanej tyreotropiny. Rocznie leczonych jest około 700 pacjentów. Prowadzone jest również leczenie Pamidronianem u osób z przerzutami do kości raka tarczycy i rakami neuroendokrynnymi.

W ramach Ogólnopolskiej Grupy Guzów Neuroendokrynnych stosowana jest terapia raków neuroendokrynnych przy użyciu 131I-MIBG oraz nowotworów endokrynnych przy użyciu izotopów itru (Y90) i lutetu (Lu 177).

W Klinice prowadzona jest radoimmunoterapia chłoniaków nieziarniczych CD20 dodatnich oraz paliatywne leczenie bólu, spowodowane przerzutami nowotworowymi do kości (głównie w rakach piersi i gruczołu krokowego), przy zastosowaniu izotopów strontu i samaru.

Wysokospecjalistyczną procedurą diagnostyczną wykonywaną w Klinice jest pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT, wykorzystywana przy diagnostyce i ocenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych, planowaniu terapii (m.in. radioterapii) oraz monitorowaniu efektów leczenia.

Intensywnie rozwijana jest technika oceny guzów neuroendokrynnych przy użyciu galu oraz diagnostyka przy użyciu 18F-choliny.

W Klinice wdrożono rejestr przeprowadzanych operacji, umożliwiający nie tylko ich dokładną analizę oraz ocenę jakości leczenia, lecz również pozwalający na obserwację wyników odległych.