Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej  jest najmłodszą Kliniką Centrum Onkologii – Instytutu (otwartą we wrześniu 2012 roku) i jednocześnie Kliniką, która wypełniła brakujące miejsce pośród klinik narządowych, stając się pewnego rodzaju ogniwem spajającym wszystkie z Klinik.

Działalność dydaktyczna:

Oddział Diagnostyki Onkologicznej

Onkolodzy z Oddziału Diagnostyki Onkologicznej biorą stały czynny udział jako wykładowcy w kursach doskonalących dla lekarzy innych specjalności oraz w trakcie specjalizacji onkologicznych, w szkoleniach dla pielęgniarek, przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz studentów medycyny.

Jesteśmy autorami i współautorami publikacji naukowych i materiałów dydaktycznych dla pacjentów.

Oddział Medycyny Paliatywnej

Lekarze z Oddziału Medycyny Paliatywnej organizują oraz prowadzą szkolenia w formie wykładów wygłaszanych w ramach kursów kierowanych do lekarzy innych specjalności oraz w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej, oraz biorą udział  w szkoleniach dla pielęgniarek,  studentów medycyny i wolontariuszy. Oddział Medycyny Paliatywnej COI, uzyskał status ośrodka akredytacyjnego dla szkoleń lekarzy w zakresie specjalizacji

z Medycyny Paliatywnej. Lekarze biorą także udział w spotkaniach i kongresach poświęconych tematyce medycyny paliatywnej i leczenia bólu.

Oddział Kardiologii Onkologicznej

Lekarze z Oddziału Kardiologii Onkologicznej biorą udział w spotkaniach i kongresach poświęconych tematyce kardio-onkologicznej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Prowadzą aktywne kształcenie w formie wykładów wygłaszanych w ramach kursów kierowanych do lekarzy onkologów oraz kardiologów.

Oddział Chemioterapii Dziennej

Personel naszego Oddziału zajmuje się edukacją lekarzy onkologów, lekarzy rodzinnych i lekarzy SOR. Ponadto prowadzi wykłady dla pielęgniarek, a także farmaceutów i studentów farmacji w zakresie leczenia cytostatykami oraz działań niepożądanych związanych z chemioterapią i sposobów postępowania z tymi objawami. Prowadzimy wykłady na  temat: podstaw chemioterapii, bezpieczeństwa stosowania chemioterapii, objawów niepożądanych związanych z chemioterapią, wynaczynień leków cytostatycznych,  leczenia chorych na nowotwory w ciąży oraz na temat leczenia nowotworów układu moczowego i nowotworów klatki piersiowej.

Zasady przyjmowania pacjentów:

Oddział Diagnostyki Onkologicznej

Kwalifikacja do hospitalizacji w Oddziale Diagnostyki Onkologicznej odbywa się w czasie wizyty ambulatoryjnej lub w wyjątkowych sytuacjach na zasadzie przeniesienia pacjenta z innego szpitala – po wcześniejszym uzgodnieniu takiego trybu z kierownikiem kliniki.

Standardowo wskazania do wszczęcia procedur diagnostycznych oraz ew. konieczność przeprowadzenia ich w warunkach szpitalnych ocenia onkolog na wizycie pacjenta w poradni (uzgodnienie terminu wizyty jest możliwe telefonicznie poprzez Infolinię lub osobiście w głównej rejestracji)

Realizujemy wszystkie tryby przyjęcia do Oddziału (nagły, pilny, planowy) zależnie od wskazań medycznych.

Informacje na temat procedur diagnostycznych i specyfiki przygotowania się do badań, każdy pacjent otrzymuje w Klinice od swojego lekarza prowadzącego.

Oddział Kardiologii Onkologicznej

Przyjęcie pacjenta do kliniki odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego, po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez kardiologa pracującego w Klinice.

Pacjent zgłaszający się celem hospitalizacji powinien posiadać ze sobą pełną, uzupełnioną i aktualna dokumentację medyczną, ze szczególnym naciskiem na dokumentację kardiologiczną (informacje kardiologiczne dotyczące zarówno przeprowadzonej diagnostyki i leczenia kardiologicznego w przeszłości jak i aktualnie).

W przypadku badań obrazowych konieczne jest dostarczenie pełnej dokumentacji, również w wersji elektronicznej.

Chory powinien posiadać aktualną informację co do prowadzonego leczenia kardiologicznego w tym pełnej farmakoterapii (nazwy preparatów, dawki i częstość przyjmowania).

Realizujemy wszystkie tryby przyjęcia do Oddziału (nagły, pilny, planowy) zależnie od wskazań medycznych.

Oddział Medycyny Paliatywnej

Na konsultację do Poradni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego lub lekarza rodzinnego.

Do oddziału kierują lekarze pracujący w poradni  i oddziale po uprzednim badaniu i ocenie wskazań. Pacjent zgłaszający się celem hospitalizacji powinien posiadać ze sobą pełną, uzupełnioną i aktualna dokumentację medyczną oraz wykaz leków które przyjmuje obecnie i w niedalekiej przeszłości. Jeśli pacjent przyjmowany jest celem wykonania zabiegowego leczenia bólu prosimy o zabranie ze sobą wyników badań obrazowych (rtg, TK, inne).

Pacjenci do implantacji portów naczyniowych zgłaszani są przez lekarzy prowadzących (onkologów) na listę oczekujących. Zabiegi wykonywane są w ramach hospitalizacji jednodniowej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii. Chory musi posiadać (w dniu zabiegu) aktualne wyniki morfologii krwi i układu krzepnięcia (czas protrombinowy, APTT, d-dimery), wykonane maksymalnie do 2 tygodni przed zabiegiem, w trakcie chemioterapii po podaniu kursu. Leki zaburzające krzepliwość krwi muszą być odstawione.

Aspiryna odstawiana jest 5 dni przed zabiegiem. Doustne leki przeciwzakrzepowe odstawiane są 5 dni przed zabiegiem i zamieniane na preparaty heparyny drobnocząsteczkowej podawanej s.c wg zaleceń lekarza prowadzącego. Kontrola układu krzepnięcia w tym przydatku musi być wykonana na 1-2 dni przed zabiegiem. Kontrola portów w przypadku jakichkolwiek problemów odbywa się w Poradni Leczenia Bólu pon.-czw. w godzinach 9.00-14.00.

Oddział Chemioterapii Dziennej

Oddział Chemioterapii Dziennej znajduje się na terenie Przychodni Centrum Onkologii. Do naszego Oddziału są kierowani chorzy na dzienną chemioterapię z Poradni wszystkich Klinik Narządowych Centrum Onkologii-Instytutu.