Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego,

Jednostką certyfikacyjną, która udzieliła rekomendacji a następnie przyznała certyfikaty jest Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL).

W związku z wdrożeniem i certyfikowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania od 2009 r. w Centrum Onkologii utworzono w strukturze organizacyjnej komórkę organizacyjną, aktualnie o nazwie Dział ds. Systemów Zarządzania (DSZ).

Do zadań DSZ należy między innymi:

  1. Koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Centrum Onkologii w Warszawie.
  2. Organizowanie i koordynowanie prac liderów procesów ZSZ.
  3. Przygotowanie planów, nadzorowanie realizacji auditów wewnętrznych ZSZ oraz inicjowanie auditów doraźnych jak również współudział przy planowaniu auditów klinicznych.
  4. Monitorowanie statusu i weryfikacja skuteczności podjętych działań korygujących.
  5. Nadzorowanie dokumentacji ZSZ i wprowadzanych w niej zmian. Do dnia dzisiejszego wydano ponad tysiąc dokumentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (procedury, instrukcje, standardy, księgi). Prowadzenie elektronicznego rejestru wydanych dokumentów wraz z formularzami i załącznikami.
  6. Monitorowanie zmian w normach odniesienia dotyczących ZSZ.
  7. Współpraca z jednostkami certyfikacyjnymi i akredytacyjnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami w zakresie wdrożonego ZSZ.

Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych Zakładu Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytacji udzieliło Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AP 155 i w Zakresie Akredytacji nr AB 1499 dostępnym na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Pliki do pobrania