Wieloletni Program Inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej‑Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I

Informacje o programie:

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 95/2019 z dnia 10 września 2019 roku (ostatnia aktualizacja, uchwałą Rady Ministrów nr 165/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.), którego Wykonawcą jako inwestor jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji Programu: lata 2019-2025.

Wartość kosztorysowa Programu: 872 052 tys. zł, w tym:

 • środki finansowe z budżetu państwa 738 785 tys. zł,
 • środki finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 19 295 tys. zł
 • środki finansowe własne NIO-PIB 113 972 tys. zł.

Cel strategiczny Programu: stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów onkologicznych, wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania wynikający z prognozowanej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej, przez dostosowanie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie onkologicznej.

Planowany efekt realizacji Programu: wybudowanie i wyposażenie Budynku Klinicznego wraz z Blokiem Operacyjnym i Oddziałem Intensywnej Terapii. Po wybudowaniu nowego budynku i wykonaniu modernizacji istniejącej struktury klinik i oddziałów dostępnych będzie 777 łóżek. Połączenie wszystkich jednostek działalności leczniczej pozwoli na osiągnięcie synergii zarówno w obszarze działalności medycznej (w tym optymalne wykorzystanie potencjału sprzętowego, technologicznego oraz personelu medycznego), jak i w niemedycznych aspektach funkcjonowania podmiotów – usługi wsparcia, administracja, usługi techniczne itp.

Zakres i efekty rzeczowe etapu I inwestycji

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe:

 • Przygotowanie terenu (rozbiórka nawierzchni) i przyłączenie obiektów do sieci.
 • Wyburzenia istniejących obiektów:
  • budynku Zakładu Anatomii Patologii,
  • budynku kuchni,
  • budynku pralni,
  • centralnej rozprężalni tlenu i rozdzielnia podtlenku azotu,
  • budynku agregatów prądotwórczych.

Budowa nowych obiektów podstawowych:

 • odstojniki na ścieki radioaktywne (inwestycja CeDEON): obiekt stanowiący pilną potrzebę funkcjonalną, uwzględniony w ramach budowy nowego budynku klinicznego N4 w obszarze Oddziału Terapii Jodowej. Inwestycja zakończona w 2021 – realizacja inwestycji polegała na rozbudowie Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej w zakresie wybudowania podziemnego pomieszczenia odstojników ścieków skażonych radiologicznie wraz z adaptacją starego pomieszczenia. Dobudowane nowe odstojniki zostały połączone za pośrednictwem nowej instalacji z istniejącymi w Oddziale Terapii Jodowej. Dopiero po uruchomieniu nowych odstojników, zostały zmodernizowane stare odstojniki. Dodatkowo w części podziemnej zostało rozbudowane pomieszczenie na przetrzymywanie pościeli, bielizny i odpadów skażonych radiologicznie, które jest integralną częścią Oddziału Terapii Jodowej.
 • budynek kliniczny: największy i najważniejszy spośród planowanych obiektów w Programie. Nowoprojektowany budynek kliniczny nr 4, skomponowany jest z 5 pawilonów, zorganizowanych wzdłuż centralnej galerii, znajdującej się na przedłużeniu osi istniejącego budynku klinicznego nr 7. Na ostatniej kondygnacji planowana jest dodatkowa kondygnacja techniczna. 5-kondygnacyjne pawilony klinik specjalistycznych, posadowione są na 4-kondygnacyjnej bazie budynku. Znajdują się w niej funkcje diagnostyczno-zabiegowe oraz obsługujący ją, poziom techniczny. Baza – platforma diagnostyczno-zabiegowa jest największym elementem budynku i jej wymiary dyktowane są wymogiem zintegrowania funkcji zabiegowych i diagnostycznych. Umieszczenie tych funkcji obok siebie jest wskazane ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz optymalne wykorzystanie kadry specjalistycznej. Budowa głównego budynku klinicznego (Budynek nr 4) i kompleksowa modernizacja istniejącego budynku klinicznego (Budynek nr 7) wiąże się również z budową nowych i przebudową istniejących łączników stanowiących funkcjonalne połączenie projektowanych i istniejących obiektów, zapewniając tym samym pełną komunikację z istniejącymi obiektami szpitala.
 • parking wielopoziomowy: najważniejszym elementem udrożnienia ruchu wewnętrznego jest obecnie realizowana od sierpnia 2021 budowa parkingu wielopoziomowego na ok 600 pojazdów. Transfer samochodów pacjentów oraz personelu, do parkingu wielopoziomowego, znacznie poprawi warunki parkowania na terenie Instytutu. Zmodernizowany zostanie również teren zieleni w pobliżu nowopowstającego parkingu wraz z obiektami małej architektury i układem komunikacyjnym na terenie Instytutu.

Budowa sieci i obiektów pomocniczych:

 • sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • sieć energetyczna,
 • sieć teletechniczna,
 • sieć wodociągowa,
 • sieć c.o.,
 • zbiornik retencyjny,
 • stacje trafo,
 • drogi, chodniki, place.

Wyposażenie w aparaturę medyczną i niemedyczną.

Efekty:

Po inwestycji
Liczba łóżek      777
W tym liczba łóżek intensywnej opieki medycznej        37
Liczba foteli do chemioterapii       160
Liczba sal operacyjnych         20
Powierzchnia użytkowa 141 870
Parking wielopoziomowy (ilość miejsc)         600

 

Stan zaawansowania Programu: 

 1. Rozbudowa bunkra wraz z montażem nowych odstojników na ścieki radioaktywne z wyposażeniem (CeDEON)
 2. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielopoziomowego
 3. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki części budynków wchodzących w skład NIO-PIB
 4. Podpisano umowę z wykonawcą na szczegółową koncepcję funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji NIO-PIB
 5. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy części budynku kotłowni na terenie NIO-PIB
 6. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę parkingu

 

INWESTYCJE – listopad 2022

INWESTYCJE – październik 2022

 

INWESTYCJE – czerwiec 2022