„Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”

Centrum Onkologii– Instytut imienia Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie poniższych dziedzin:

  • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” – dla pielęgniarek;
  • Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – dla pielęgniarek i położnych;
  • Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – dla pielęgniarek i położnych;
  • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – dla pielęgniarek i położnych.

Całkowita wartość projektu: 1 993 174, 29 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 679 847, 29 zł

Opis projektu

Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie kompetencji społecznych u co najmniej 85% pielęgniarek i położnych, uczestniczących w kursach pielęgniarstwa onkologicznego, ordynowania leków, wypisywania recept oraz badania fizykalnego, organizowanych przez Centrum Onkologii w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleniowego w okresie od 01.08.2016 – 30.06.2019 r.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez kursy kwalifikacyjne oraz specjalistyczne adresowane do pielęgniarek / pielęgniarzy i położnych z województwa: łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, opolskiego oraz mazowieckiego. W wyniku ukończenia kursów, co najmniej 85% uczestników nabędzie nowe kwalifikacje, zaś 40% uczestników ukończy kurs z Ordynowania leków i wypisywania recept, ponadto 40% przeszkolonych osób stanowić będą osoby zatrudnione/ współpracujące (niezależnie od formy zatrudnienia) z placówką świadczącą poz.

Realizacja celu głównego pozwoli na zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, stosownie do ogólnopolskich i regionalnych potrzeb epidemiologicznych i kompetencyjnych, przyczyniając się tym samym do realizacji celu szczegółowego V osi priorytetowej PO WER “Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Grupy docelowe – uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych aktywnych zawodowo, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają kryteria udziału.

Dane kontaktowe
Adres poczty e-mail: kursyuedlapip@coi.pl
Telefon: 22 546 20 20; 22 546 30 18

Adres biura projektu
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Szczegółowe informacje o sposobie i warunkach rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami (do pobrania) są zamieszczone i aktualizowane na stronie internetowej Projektu:

http://projektyue.coi.pl/kursyuedlapip