Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

Badania kliniczne, realizowane w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej–Curie prowadzone są z poszanowaniem praw i godności Pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.

Być może otrzymacie Państwo propozycję udziału w badaniu klinicznym. Podejmując decyzję o udziale w badaniu klinicznym należy pamiętać, że zastosowana terapia może przynieść korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, ale nie musi. W trakcie badania i po jego zakończeniu stan Pacjenta jest regularnie monitorowany, a jeśli lekarz prowadzący uzna, że stosowana terapia zagraża bezpieczeństwu Pacjenta, może wówczas podjąć decyzję o wyłączeniu Pacjenta z badania. Ponadto sam Pacjent może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu i nie musi podawać przyczyny rezygnacji. O swojej decyzji Pacjent powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych oraz nie wpłynie na sposób traktowania Pacjenta przez personel medyczny.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do badania Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody Pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii, ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz innych metodach leczenia. Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami dla uczestnika badania, takimi jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu do leczenia standardowego.

Dzięki wyszukiwarce mogą Państwo, sprawdzić jakie badania kliniczne są prowadzone w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Zestawienie badań klinicznych