Rada Naukowa Instytutu jest niezwykle ważnym organem opiniującym decyzje Dyrektora Instytutu na wielu – nie tylko naukowych – płaszczyznach. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Do zadań Rady Naukowej należy m.in.:

 1. uchwalanie statutu;
 2. opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 3. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 4. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 5. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 6. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 7. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 8. opiniowanie podziału zysku instytutu;
 9. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 10. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 11. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 12. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 13. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 14. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Skład Rady Naukowej

Zgodnie z wymogami Ustawy o Instytutach Badawczych w skład nowej Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego wchodzi 20 przedstawicieli Instytutu, wybranych w głosowaniu tajnym w dniu 29 czerwca 2017r na okres 4 lat przez pracowników Instytutu., 20 przedstawicieli Ministra Zdrowia niebędących pracownikami Instytutu, Dyrektor Instytutu, zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy Dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ustawie w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14.

 

Skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego, kadencja 2017-2021

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

WICEPRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. Janusz Ryś

prof. dr hab. Rafał Tarnawski

 

CZŁONKOWIE

Dr hab. Sławomir Blamek

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

Prof. dr hab. Tomasz Byrski

Dr hab. Magdalena Chechlińska

Prof. dr hab. Piotr Czauderna

Prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko

Prof. dr hab. Jacek Fijuth

Prof. dr hab. Sebastian Giebel

Prof. dr hab. Stanisław Góźdź

Prof. dr hab. Barbara Jarząb

Prof. dr hab. Jacek Jassem

Prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski

Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

Prof. dr hab. Kazimierz Karolewski

Prof. dr hab. Radzisław Kordek

Dr hab. Magdalena Kowalewska

Prof. dr hab. Dariusz Kowalski

Prof. dr hab. Paweł Krawczyk

Prof. dr hab. Maciej Krzakowski

Dr hab. Paweł Kukołowicz

Dr hab. Adam Maciejczyk

Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

Dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Prof. dr hab. Grzegorz Panek

Prof. dr hab. Piotr Potemski

Prof. dr hab. Piotr Radziszewski

Dr hab. Andrzej Rutkowski

Dr hab. Tomasz Rutkowski

Prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Dr hab. Ewa Sierko

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

Prof. dr hab. Piotr Widłak

Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

Dr Aleksander Zajusz