Rada Naukowa Instytutu jest niezwykle ważnym organem opiniującym decyzje Dyrektora Instytutu na wielu – nie tylko naukowych – płaszczyznach. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Do zadań Rady Naukowej należy m.in.:

 1. uchwalanie statutu;
 2. opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 3. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 4. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 5. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 6. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 7. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 8. opiniowanie podziału zysku instytutu;
 9. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 10. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 11. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 12. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 13. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 14. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Skład Rady Naukowej

Zgodnie z wymogami Ustawy o Instytutach Badawczych w skład nowej Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzi 20 przedstawicieli Instytutu, wybranych w głosowaniu tajnym w dniu 29 czerwca 2017r na okres 4 lat przez pracowników Instytutu., 20 przedstawicieli Ministra Zdrowia niebędących pracownikami Instytutu, Dyrektor Instytutu, zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy Dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ustawie w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14.

Poniżej przedstawiamy listę Członków Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, wybranych lub powołanych przez Ministra Zdrowia 29 czerwca na okres 2017 – 2021 r.:
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż
WICEPRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. Janusz Ryś
prof. dr hab. Rafał Tarnawski

CZŁONKOWIE
prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz
prof. dr hab. Tomasz Byrski
dr hab. Magdalena Chechlińska
prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
prof. dr hab. Jacek Fijuth
prof. dr hab. Sebastian Giebel
dr hab. Stanisław Góźdź
prof. dr hab. Barbara Jarząb
prof. dr hab. Jacek Jassem
prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski
prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

prof. dr hab. Kazimierz Karolewski

prof. dr hab. Zbigniew Kojs
prof. dr hab. Radzisław Kordek

dr hab. Magdalena Kowalewska
prof. dr hab. Dariusz Kowalski
prof. dr hab. Paweł Krawczyk
prof. dr hab. Maciej Krzakowski
dr hab. Paweł Kukołowicz
prof. dr hab. Dariusz Lange
dr hab. Adam Maciejczyk
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
dr hab. Grzegorz Panek
prof. dr hab. Piotr Potemski
prof. dr hab. Piotr Radziszewski
dr hab. Andrzej Rutkowski
dr hab. Tomasz Rutkowski
prof. dr hab. Janusz Siedlecki
dr hab. Ewa Sierko
prof. dr hab. Tomasz Szczepański
prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
prof. dr hab. Piotr Widłak
prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
dr Aleksander Zajusz