Szanowni Pacjenci,

poniżej znajdą Państwo krótką informację dotyczącą badań klinicznych – czym są, czemu służą i w jaki sposób są prowadzone.

Badania kliniczne to mówiąc najprościej badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem, pozwalającym ustalić, czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

Badania kliniczne przeprowadzane w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, prowadzone są z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.

Być może otrzymacie Państwo propozycję  udziału w badaniu klinicznym. Podejmując decyzję o udziale w nim należy pamiętać, że zastosowana terapia  może przynieść korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, ale nie musi. W trakcie badania i po jego zakończeniu Pacjent jest regularnie monitorowany, a jeśli lekarz prowadzący uzna, że stosowana terapia zagraża bezpieczeństwu pacjenta może wówczas podjąć decyzję o jego  wyłączeniu z badania. Również sam pacjent  może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu i nie musi podawać przyczyny odmowy. O swojej decyzji Pacjent powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych, odmowa nie wpłynie również na sposób traktowania przez personel medyczny.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do badania pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii,   ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz  innych metodach leczenia. Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami  dla uczestnika badania  jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu  do leczenia standardowego.

Dzięki poniższym zestawieniu mogą Państwo sprawdzić, jakie badania kliniczne są  prowadzone w Centrum Onkologii  –  Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Zestawienie badań klinicznych

Leczenie w sposób skojarzony dorosłych chorych na mięsaki tkanek miękkich przy zastosowaniu radioterapii przedoperacyjnej i radykalnego leczenia chirurgicznego